Mestu pomáhajú bez nároku na odmenu

0
605826

Rada seniorov je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov.

Vymedzenie pojmu senior
   Na účely pôsobnosti rady sa za seniora považuje muž alebo žena v dôchodkovom veku a má trvalý pobyt na území mesta Žilina.

Pôsobnosť rady
   Rada seniorov plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti po dohode s primátorom mesta Žilina.

  Rada seniorov vo svojej pôsobnosti:

 • zastupuje záujmy všetkých seniorov na území mesta Žilina,
 • spracováva, vyhodnocuje, aktualizuje a koordinuje vlastný program ochrany seniorov a jeho realizáciu,
 • podáva primátorovi podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a práv seniorov,
 • monitoruje a pripomienkuje koncepčné materiály a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo stratégie mesta Žilina v oblasti tvorby a rozvoja životných podmienok seniorov a ich začleňovania do spoločnosti,
 • podieľa sa na príprave materiálov týkajúcich sa života seniorov (návrhy VZN a iné materiály predkladané do Mestského zastupiteľstva v Žiline), predkladá podnety na ochranu seniorov v rôznych oblastiach života,
 • podáva iniciatívne návrhy mestu v záujme zlepšenia koordinácie činností pri tvorbe a rozvoji životných podmienok seniorov vo všetkých oblastiach života a ich integrácii do spoločnosti na území mesta,
 • spolupracuje pri monitorovaní opatrení týkajúcich sa seniorov, ako aj opatrení na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania na podporu a ochranu dôstojnosti a ľudských práv,
 • svoju činnosť propaguje na internetovej stránke mesta Žilina, http://radaseniorov.zilina.sk/,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí primátor.

Rada seniorov mesta Žilina sa podieľa na príprave materiálov týkajúcich sa života seniorov na území mesta.

   Rada seniorov mesta Žilina začala svoju činnosť 6. 2. 2015 na svojej ustanovujúcej schôdzi, kde si členovia zvolili vedenie na dvojročné obdobie, a pracuje v rámci dobrovoľníctva, tzn. bezplatne. Voľbami 6. 2. 2017 získalo vedenie mandát na ďalšie dva roky. V Rade seniorov mesta Žilina sú zastúpené rôzne občianske združenia a Denné centrá pôsobiace v meste Žilina (Denné centrá – Vlčince, A. Kmeťa, Bytčica, Strážov, Trnové, o. z. JDS, Žilina, JDS Vranie, JDS Brodno, Živena, Venuše, Únia žien, Ženy vo vede, TJ SMF, JAS Žilina – Bytčica). Jednotlivé o. z. v Rade seniorov uvítali ponuku Žilinského Kuriéra na predstavenie svojej činnosti, aby aj verejnosť mala prehľad o dobrovoľníctve seniorov v našom meste Žilina.

   Za možnosť poskytnutia priestoru v Žilinskom Kuriéri pre všetkých ďakuje

Mária Žideková, predsedníčka Rady seniorov mesta Žilina.

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 9/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ