Prezídium Hasičského a záchranného zboru ponúka voľné pracovné miesto!

0
1107
Nástup je možný ihneď.

Prezídium hasičského a záchranného zboru ponúka voľné pracovné miesto.

Zaradenie: oddelenie kontroly a interného auditu Prezídia HaZZ

Platová trieda: 7 (podľa zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore)
Podmienky: vzdelanie VŠ II. stupňa (vhodné právne vzdelanie)
Platové náležitosti: podľa stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ
Funkcia: samostatný odborný inšpektor špecialista
Služobný úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Organizačný útvar: Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Miesto vykonávania štátnej služby: Drieňová 22, Bratislava
Požadovaná prax: minimálne 6 rokov (HaZZ, PZ, MV SR).

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, pobyt na území Slovenskej republiky, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Informácie pre uchádzača: žiadosť o prijatie do služobného pomeru spolu s profesijným životopisom, osobným dotazníkom a kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielajte na:

Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Nástup je možný ihneď.

-BA- zdroj a foto: FB Hasičský a záchranný zbor

ZANECHAŤ ODPOVEĎ