Predaj motorového vozidla bez súhlasu manželky

0
5767
Predaj auta v BSM
Predaj motorového vozidla v bezpodielovom vlastníctve manželov nie je bežnou vecou.

Pokiaľ sú vzťahy v manželstve harmonické, manželia sa nezaujímajú o právnu úpravu a vedia sa o veciach dohodnúť. Je však potrebné, aby manželia poznali svoje práva a povinnosti a predchádzali tak vzniku rozporov.

   Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. Za bežné veci sa považuje nákupy spotrebných predmetov (napr. hrnce, vysávače, riad, jedálenský príbor, bežný textil, obuv), platenie nájomného, inkasa a pod. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Súhlas nemusí byť písomný, možno ho dať aj mlčky.
   Predaj motorového vozidla patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je bežnou vecou.
   Pokiaľ manžel predal motorové vozidlo bez súhlasu manželky, je manželka oprávnená dovolať sa neplatnosti kúpnej zmluvy. Pre dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy nie je stanovená forma, môže byť vykonané aj ústnou formou. Odporúčam dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy vykonať písomne listom doručeným účastníkom kúpnej zmluvy, v ktorom manželka výslovne uvedie, že nesúhlasí s predajom motorového vozidla, alebo v súdnom konaní. Dovolanie sa neplatnosti zmluvy musí manželka urobiť voči všetkým účastníkom zmluvy, t. j. tak voči manželovi, ako aj voči kupujúcim.
   Pre dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy zákon stanovuje trojročnú premlčaciu lehotu, ktorá plynie odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Nie je rozhodujúce, či a kedy sa manželka dozvedela o uzatvorení kúpnej zmluvy. Ak sa manželka nedovolá neplatnosti kúpnej zmluvy v premlčacej lehote, považuje sa kúpna zmluva za platnú.

Ak sa manželka dovolá neplatnosti kúpnej zmluvy v premlčacej lehote, považuje sa kúpna zmluva za neplatnú.

   Naopak, ak sa manželka dovolá neplatnosti kúpnej zmluvy v premlčacej lehote, považuje sa kúpna zmluva za neplatnú.
   Dovolaním sa neplatnosti kúpnej zmluvy na predaj motorového vozidla sa obnoví vlastnícke právo pôvodného vlastníka, t. j. motorové vozidlo, ktoré manžel predal bez súhlasu manželky, bude opäť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
   V praxi je bežné, že k dovolaniu sa neplatnosti zmlúv medzi manželmi, resp. bývalými manželmi, dochádza najmä v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.
   Pri uzatváraní zmluvy, ktorej predmetom nie je bežná vec (napr. kúpa a predaj motorového vozidla, nehnuteľností, nájomnej zmluvy, zmluvy o dielo na stavbu, resp. rekonštrukciu stavby atď.) odporúčam zabezpečiť súhlas druhého manžela s jej uzatvorením, a to v záujme prevencie pred prípadným súdnym sporom.


JUDr. Alžbeta Skočdopolová, právnička
Foto: ilustračné

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokÚrazy hlavy
Ďalší článokPomáhajme hokejom!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ