Športujeme, aj keď sa ťažko hýbeme

0
2176
Členovia klubu Farfalletta sa poctivo pripravujú na každú súťaž boccie.

   Chceme pomáhať ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, pre ktorých je veľmi dôležité, najmä v mladom veku, spoznať svoje schopnosti a príležitosti. Sme Klub Organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD) Farfalletta Žilina, ktorý v roku 2007 založili a riadia ľudia so zdravotným postihnutím. Už predtým členovia občianskeho združenia OMD v SR zo žilinského regiónu za podpory viacerých dobrovoľníkov koordinovali celonárodnú kampaň Deň belasého motýľa, ktorú pravidelne organizuje naša „domovská“ OMD v SR, pracujúca približne v 60 mestách Slovenska. Vďaka osobnej zainteresovanosti členov Klubu OMD Farfalletta Žilina sa táto kampaň pravidelne koná posledných 15 rokov aj v Žiline.
   Zriaďovateľom Klubu OMD Farfalletta Žilina je OMD v SR, občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého členmi sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä so svalovou dystrofiou, ale aj s inými nervovosvalovými ochoreniami.
   Jednou z hlavných činností nášho klubu je vytvárať priestor na športové aktivity ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Túto príležitosť poskytuje špecifická športová hra boccia. Ide o paraolympijský šport pod záštitou Medzinárodnej športovej federácie boccie BISFed (angl. Boccia International Sports Federation).
   Boccia je šport určený pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia, ktorí sú odkázaní na mechanický alebo elektrický vozík. Cieľom hry je hodiť vlastné lopty čo najbližšie k bielej lopte, tzv. jacku. Ak si hráči nedokážu sami lopty podať, pomáha im počas hry asistent. Ak lopty nedokážu ani hodiť, okrem asistenta využívajú aj špeciálne pomôcky, tzv. rampy, tykadlá. Hráči sa podľa druhu zdravotného postihnutia rozdeľujú do štyroch kategórií: BC1, BC2, BC3, BC4. Náš klub má v súčasnosti 31 členov, z toho je 9 aktívnych hráčov registrovaných v SZTPŠ (Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov), ostatní sa venujú boccii rekreačne, ide o tzv. integrovanú bocciu.
   Boccia je šport, ktorý utužuje spoločenské kontakty, podporuje kondíciu a zdravý životný štýl. Je relax, ktorý pomáha prekonávať ťažké životné situácie. Je súťaž, ktorá rozvíja sebadisciplínu a sebavedomie. Je dôvod ráno vstať. Boccia môže byť nová náplň a zmysel života pre niekoho, kto to už vzdal. Ak máte záujem si bocciu vyskúšať alebo sa jej venovať, prípadne sa chcete dozvedieť o nej viac, kontaktujte nás telefonicky 421 948 611 170 alebo e‑mailom klubfarfalletta@omdvsr.sk. Viac informácií získate na internete: www.­farfalletta.sk. Rovnako tak sú pozvaní tí, ktorí nám chcú pomôcť či už pri hre boccia, alebo pri iných činnostiach, alebo nás prísť jednoducho povzbudiť. Organizujeme tréningy, turnaje, učíme pravidlá hry boccia záujemcov, ktorí sa jej chcú venovať, zabezpečujeme prenájom bezbariérových priestorov, náradie a kompenzačné pomôcky.

  Vzájomná poradenská činnosť
     Poradenská činnosť pre členov Klubu OMD Farfalletta Žilina, ale aj pre ostatných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, je ďalšou oblasťou, ktorej venujeme pozornosť. Poskytovaním vhodnej pomoci a poradenstva klientom sa snažíme odstrániť alebo predchádzať rôznym ťažkostiam a problémom vzniknutým z nedostatku informácií. Našu činnosť chápeme ako „pomocnú ruku“, ktorá poradí, ako prekonať problém, ale hlavný dôraz kladieme na záu­jem samotného človeka. Poradenstvo sa vykonáva písomne, telefonicky, mailom, je však možné dohodnúť si i osobné stretnutie.
     Poskytovanie vzájomného poradenstva sa týka otázok súvisiacich so Zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ­postihnutia v znení neskorších predpisov:

 • podanie žiadosti na priznanie kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na ÚPSVaR,
 • poskytnutie informácií o druhoch kompenzácií,
 • pomoc pre užívateľov osobnej asistencie a ich rodiny – administratívne úkony spojené s osobnou asistenciou,
 • poradenstvo pre záujemcov o osobnú asistenciu – povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie (daňové, odvodové, súvisiace s ÚPSVaR a pod.),
 • pomoc pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok,
 • poskytnutie kontaktných údajov na výrobcov a distribútorov kompenzačných pomôcok.

   Našou víziou je zriadenie a prevádzkovanie bezbariérovej agentúry osobnej asistencie v Žiline, ktorá by poskytovala bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu službu „sprostredkovanie osobnej asistencie“ v intenciách Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


Janka Filipová
Foto: archív Farfalletta Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ