ŽILINA: Mesto rozširuje Komunitné centrum na Bratislavskej ulici

0
105
Komunitné centrum na Bratislavskej ulici v Žiline.

Mesto Žilina začalo s vytvorením nadstavby existujúcej budovy Komunitného centra na Bratislavskej ulici v rámci projektu s názvom „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“. Jeho cieľom je zlepšiť existujúce životné podmienky, spoločenské prostredie a kvalitu života marginalizovanej rómskej komunity.

Nové priestory rozšíria možnosti trávenia voľného času a záujmovej činnosti pre miestnych občanov. Navrhnutá nadstavba bude dopĺňať priestory centra, ktoré sú v prevádzke na prízemí budovy. Na poschodí objektu mesto vytvorí spoločenské priestory a sklad písacích potrieb i textilu.

Zmena taktiež nastane aj v pôvodnej zostave kontajnerov, kde na 1. nadzemnom podlaží bude jeden kontajner odobratý a nahradí sa novým kontajnerom so zabudovaným schodiskom. Vo vnútorných priestoroch na 1. nadzemnom podlaží sa priestor existujúceho hygienického zariadenia upraví pre potreby imobilných klientov. Rekonštrukčné práce za takmer 137 000 eur mesto financuje cez Nórsky finančný mechanizmus a Štátny rozpočet.

Projekt „Každý iný, všetci rovní“ má okrem stavebnej aj edukačnú stránku.  Od novembra minulého roka mesto vykonáva výchovné a vzdelávacie činnosti, pričom nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti v tejto oblasti a už vytvorené partnerstvá. „V témach projektu sa mesto zameralo na všetky vekové kategórie, teda na podporu vzdelávania detí už od predškolského veku, mladých ľudí, ale aj rodičov. Aktivity projektu sú naplánované tak, aby zapájali priamo obyvateľov lokality Bratislavskej ulice,“ spresnil hovorca mesta.

Aktuálne sa realizujú činnosti zacielené na pomoc deťom so zvládaním preberaného učiva na základnej škole, či zlepšenie ich domácej prípravy na vyučovanie. U rodičov ide o snahu mesta zvýšiť záujem o predškolskú výchovu v materských školách. Samospráva zároveň monitoruje stabilitu bývania a robí prevenciu jeho straty.

Aktivity projektu potrvajú do konca apríla 2024. S úmyslom vytvárania podnetného prostredia mesto ešte v rámci neho vybuduje workoutové ihrisko a spustí požičovňu pracovného náradia.

Komunitné centrum „Na predmestí“, Ul. Bratislavská

V roku 2011 otvorilo mesto Žilina v lokalite Bratislavskej ulice Nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“. Výstavba centra bola finančne podporená z dotačnej schémy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 a z prostriedkov mesta Žilina. V roku 2014 sa Nízko prahové centrum transformovalo na Komunitné centrum.

Komunitné centrum poskytuje:

  • sociálne poradenstvo pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • vykonáva sa preventívna aktivita,
  • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V komunitnom centre ďalej prebiehajú činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce a Komunitnej práce Výkon sociálnej práce sa zameriava na jednotlivé oblasti: bývanie, financie a hospodárenie, sociálno-patologické javy, spolupráca so školou a vzdelávanie, zdravie a sociálne zabezpečenie.

-AB- zdroj a foto: mesto Žilina

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ