Rozvod manželstva

0
62255
Rozvod je vážny zásah do vzťahov
Rozvod je vážny zásah do vzťahov.

Rozvod je veľmi vážnym zásahom do osobných vzťahov človeka a najmä do života maloletých detí. Rozvod je druhým najväčším stresom v živote človeka (po smrti partnera). Preto je nevyhnutné pristúpiť k rozvodu len v prípade vážneho rozvratu manželstva, kedy nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia.

   Podľa zákona o rodine rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.
   K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Preto je potrebné v návrhu na rozvod uviesť okolnosti preukazujúce vážny rozvrat manželstva. Pokiaľ sú v manželstve maloleté deti, je potrebné v návrhu uviesť aj skutočnosti osvedčujúce príjmové a majetkové pomery manželov v záujme určenia výšky primeraného výživného na maloleté deti.
   Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.
   Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.
   O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
   Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

Súd pri rozhodovaní
o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

   V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
   Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo.
   Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.


JUDr. Alžbeta Skočdopolová, právnička
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ