Prevod vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku

0
2155

Radí vám právnik

   Nehnuteľnosti sa v Slovenskej republike nadobúdajú na základe kúpnej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka, pričom podpis prevádzajúceho musí byť úradne overený. Pre nadobudnutie nehnuteľnosti je potrebný vklad do katastra nehnuteľností, ktorý vedie príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.
   Avšak pri nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku je potrebné dodržať špecifický postup stanovený zákonom. Poľnohospodárskym pozemkom sa na tento účel rozumie poľnohospodárka pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely. Zákon pozná aj výnimky, pričom za poľnohospodárky pozemok sa nepovažuje záhrada, pozemok v zastavanom území obce a v určitých prípadoch aj pozemok mimo zastavaného územia obce (napr. ak je jeho výmera menšia ako 2000 m² a iné) alebo iné výnimky stanovené zákonom.
   Prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri na webe ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné.
   Poľnohospodársku pôdu môže nadobúdať len osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (podmienka podnikania sa nevzťahuje len na tzv. „mladého poľnohospodára“). Rovnaké právo má aj osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u vyššie definovanej osoby vykonávajúcej poľnohospodársku výrobu alebo podnikanie.
   Pri prevode má po zverejnení ponuky prednosť nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný pozemok evidovaný, potom nasleduje nadobúdateľ zo susednej obce a nakoniec z obce bez ohľadu na miesto podnikania. Ak neprejaví záujem žiadna osoba, ktorá by spĺňala vyššie uvedené podmienky, môže potom pozemok nadobudnúť osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov, avšak najneskôr do 6 mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania.
   Platia však určité výnimky, kedy môže byť pozemok prevedený bez použitia vyššie uvedených obmedzení, napríklad:
(a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
(b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
(c) blízkej osobe a osobe príbuznej podľa Občianskeho zákonníka.
   Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, ktorý o tom vydáva osvedčenie, preto nadobúdateľ musí pred podpisom zmluvy požiadať o jeho vydanie.
   Pretože ide o náročnú právnu problematiku, odporúčame pri prevode poľnohospodárskeho pozemku využiť služby právnika.


JUDr. Ing. Jozef Kulich, právnik

ZANECHAŤ ODPOVEĎ