Vodné dielo Žilina

0
5453
Vodné dielo Žilina patrí medzi vyhľadávané lokality najmä rekreačných športovcov.

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ INFORMUJE

Vodné dielo Žilina, ktoré je najmladším vodným dielom na Váhu, začali stavať v roku 1994 a do komerčnej prevádzky ho uviedli v roku 1998. Okrem výroby elektrickej energie a ochrany Žiliny pred veľkou vodou je využívané aj ako rybolovný revír.

   Vodné dielo (VD) Žilina je hydroenergetickým a súčasne aj ekologickým dielom. Je to prvé vodné dielo, a to nielen na Váhu, pri ktorom sa dôsledky jeho vplyvov na životné prostredie posudzovali komplexne metódou EIA. Spolupráca vodohospodárov, stavbárov i odborníkov na ochranu životného prostredia tak dostala základ, na ktorom sa stavia dodnes.
   Súčasťou vybudovania vodného diela bola aj likvidácia 12 neriadených skládok odpadov. Cenným je vybudovanie biokoridoru na pravej strane vodného diela, ktorý je náhradou za brehovú vegetáciu Váhu a novou – umelou cestou pre migráciu rýb, ktorá je však v súčasnom období takmer nefunkčná. V územnom pláne mesta Žiliny je VD deklarované ako prímestská rekreačná zóna. Nie je určené ako plocha pre kúpanie a nie je zaradené do zoznamu miest na kúpanie, ktorý spracúva Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Kvalita pritekajúcej vody je ovplyvňovaná prítokmi Turca, Varínky, Hoskory a hlavne vodných nádrží Orava, Liptovská Mara a Krpeľany. Kúpanie v nádrži je iba na vlastné riziko. Nie sú vyhradené plochy pre kúpanie ani zabezpečená vodná záchranná služba.
   Vodohospodárska výstavba (VV), š. p., ako majiteľ a správca pozemkov postupne zabezpečila na oboch stranách nádrže VD Žilina asfaltové spevnenie pôvodných štrkopieskových komunikácií. Cesty na ľavej aj pravej strane nádrže sú súčasťou cyklo­trás hrad Budatín – hrad Strečno. Malý okruh hydrouzol – Mojš – hydrouzol má asi 7,2 km. Je možné využiť aj veľký okruh hydrouzol – Varín – Nezbudská Lúčka – lávka ponad Váh – Strečno – hydrouzol. VV spolupracuje aj pri rea­lizácii ďalších rekreačných aktivít s mestom a Žilinským samosprávnym krajom.
   Vodné dielo je tiež významným rybárskym revírom Rady Slovenského rybárskeho zväzu. Vodná plocha nádrže je 255 ha od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (cca 50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na VD, ktoré je kaprovým zväzovým revírom č. 3-6010-1-1, je možné loviť v čase od 1. 1. do 15. 3. a od 1. 6. do 31. 12. v kalendárnom roku. VD je pravidelne zarybňované násadami kapra, šťuky, zubáča, pstruha dúhového a ostatnými druhmi sprievodných rýb. Loviť je možné z brehu aj z vodnej hladiny za pomoci člna. Najčastejšími úlovkami sú podustva, jalec, nosáľ, pleskáč, kapor, ­pstruh dúhový, šťuka a zubáč. V posledných rokoch je VD zásobárňou vyliahnutej rybej mlade, ktorú rieka Váh splavuje v čase prívalových dažďov z horných častí a tiež z vodnej nádrže Krpeľany. Nežiaducim javom v čase prívalových vôd sú tiež naplaveniny, ktoré rieka prináša zo zalesnených častí Malej a Veľkej Fatry.
   Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina na zlepšenie podmienok pre loviacich rybárov, ale aj pre ostatných návštevníkov zabezpečuje pravidelné čistenie brehových častí vodného diela od naplavenín a komunálneho odpadu. Pri tejto činnosti pridávajú ruku k dielu aj VÚC Žilina a mesto Žilina v rámci vlastných projektov čistenia brehov.
   V rámci návštevnosti rybárov sú na vodnom diele pravidelne vykonávané kontroly rybárov zamerané na dodržiavanie zákona o rybárstve, vykonávacej vyhlášky k zákonu, rybolovných poriadkov a tiež čistoty lovných miest a dodržiavanie zákazu parkovania motorových vozidiel. Kontrolu robia členovia rybárskej stráže samostatne alebo spoločne s príslušníkmi mestskej či štátnej polície. V roku 2016 bolo vykonaných na VD Žilina 263 kontrol a skontrolovaných bolo 2448 rybárov.


Ing. J. Hlavatý (Rada SRZ)
Foto: Jozef Feiler, http://zilina-gallery.sk

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokOperácie kŕčových žíl
Ďalší článokPozor na kliešte

ZANECHAŤ ODPOVEĎ