Základné organizácie JDS mali svoje výročné schôdze

0
2145
JDS
Jednota dôchodcov Slovenska

Bilancia ZO JDS v Rajeckých Tepliciach

   V stredu 15. marca 2017 sa zišli v zasadačke Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby bilancovali svoju činnosť za minulý rok.
   Bolo im potešením, že ich pozvanie prijala aj primátorka mesta pani Mgr. Katarína Hollá. Povedala, že ju veľmi teší aktivita seniorov a aj vysoká účasť na schôdzi ZO JDS a zmysluplné rokovanie. Vyjadrila ochotu zo strany MsÚ poskytovať priestory MsÚ na rokovania, tiež chatu v Bohúňovej na relaxačné akcie. Hodnotila kladne aj spoluprácu s Úniou žien. Výročnej schôdzky sa zúčastnila aj predsedníčka Základnej organizácie Únie žien v Rajeckých Tepliciach pani Marta Štiffelová.
   Predsedníčka Základnej organizácie JDS PhDr. Anna Perkovičová podrobne rozobrala aktivity seniorov v minulom roku, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka podpore a dotácii mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.
   Povedala, že naše mesto sme predstavili a ukázali zástupcom okresných organizácií JDS z 11 okresov Žilinského kraja, keď sa tu v lete 2016 zúčastnili krajského turistického zrazu. Po podrobnej prehliadke mesta a jeho okolia so sprievodným slovom sprievodcu odchádzali všetci účastníci domov nadšení.
   Členovia ZO JDS mali ďalej možnosť výhodnej dovolenky v Chorvátsku, v Podhájskej a spoločného zájazdu do Poľska dokonca dvakrát za minulý rok. Nielen spoločné akcie, ale aj členské schôdzky utužili priateľstvá a dnes už môžeme povedať, že táto spolupráca prináša potešenie, radosť, ale aj poučenie, veď vždy sa povie nejaký ten recept na zdravie – ako si znížiť cholesterol, udržiavať kĺby či posilňovať imunitu, alebo bojovať proti cievnym problémom.
   Bilancovanie predchádzajúceho roka bolo úspešné, všetci boli spokojní a tešia sa už na akcie JDS v tomto roku. Dohodli sa na užšej spolupráci s Úniou žien. Najbližšou akciou budú spoločné športové hry koncom mája.
   A na záver, posedenie s občerstvením bolo štedré a domáci zákusok „metrový koláč“ pochválila aj pani primátorka, tiež šikovnú „cukrárku“ Hanku Repkovú. Členky výboru sa postarali o ostatné občerstvenie a prispeli rôznymi dobrotami aj jednotlivé členky základnej organizácie. Odznelo tiež veľa podnetných nápadov a návrhov. Výročná členská schôdzka ZO JDS splnila svoj účel.

Členky ZO JDS Rajecké Teplice.

PhDr. Anna Perkovičová,
predsedníčka ZO JDS Rajecké Teplice
Foto: archív ZO JDS


ZO JDS Stráňavy

Len čo sa skončil čas fašiangovej zábavy,
nadišiel pre našu organizáciu čas pracovný!

   V sobotu 4. marca 2017 sa konala v tanečnej sále kultúrneho domu v našej obci výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, spojená s oslavami MDŽ. Schôdze sa zúčastnilo 85 členov a 4 hostia.
   Za OO JDS Žilina sa schôdze zúčastnila p. PhDr. Anna Perkovičová, prítomných členov pozdravil p. Ing. Jozef Papán, starosta obce, zavítali medzi nás aj zástupkyne denného seniorského stacionára zo Strečna, aby nás oboznámili s prevádzkou zariadenia.
   V kultúrnom programe vystúpila miestna spevácka skupina DOLINKA. Prítomné členky ZO pri príležitosti sviatku MDŽ pozdravil člen výboru p. Ondák.
Potom už nasledovalo hodnotenie uplynulého roku 2016 a plán činnosti roku 2017, ktorá bude rôznorodá. Okrem toho, že sa chceme podieľať na spoločenskom dianí v našej obci, plánujeme sa zúčastniť aj na športových hrách seniorov. Vyberieme sa aj na poznávacie zájazdy, návštevy kúpeľov a na obľúbené prechádzky do krásnej okolitej prírody. Budeme sa podieľať na jarnom upratovaní verejných priestranstiev v obci, uvaríme si svätodušný guláš.
   Ako vidieť, čaká nás mnoho zaujímavých aktivít, ktoré určite úspešne zvládneme pod vedením našej predsedníčky p. Alojzie Daňovej.
   V pláne činnosti na rok 2017 sme si vytýčili úlohu podieľať sa na jarnom upratovaní priestranstiev v obci. Počasie prialo a po dohode s obecným úradom 28. marca 2017 uskutočnila naša ZO JDS brigádu, a to čistenie futbalového ihriska TJ Baník Stráňavy. Zúčastnilo sa jej 58 členov. Na priloženej fotografii vidieť, že brigády sa zúčastnili členovia všetkých vekových kategórií základnej organizácie. Najstarším brigádnikom bol p. Kamil Hruška, čestný predseda našej ZO (na snímke).
   Po skončení brigády bol krásny pohľad na športový areál a z našich tvárí zasa žiarila radosť z vykonanej práce.

Všetkým, ktorí pomohli, ďakujeme.

Za výbor ZO JDS zapísala: Lúčanová
Foto: archív ZO JDS Stráňavy


Z činnosti organizácie ZO JDS Vranie

   Základná organizácia JDS Žilina – Vranie bola založená na ustanovujúcej schôdzi 24. januára 2014 za veľkej aktivity nášho poslanca Mestského zastupiteľstva Žilina pána Jána Púčka. Pri jej založení boli prítomní aj predsedníčka OO JDS Žilina pani Ing. Eva Beráková spolu s predsedníčkou MO JDS Žilina pani Alžbetou Vítovou. Pani Anna Niníková bola zvolená ako prvá predsedníčka novozaloženej ZO JDS Vranie.
   V čase zakladania našej ZO bolo organizovaných 11 členov, za obdobie prvých troch rokov našej existencie, t. j. ku koncu roku 2016, máme celkom organizovaných 80 členov Jednoty dôchodcov v obci Vranie. V priebehu týchto rokov sa výbor pravidelne stretával na výborových zasadnutiach, kde sme riešili, pripravovali a organizovali činnosť podľa plánu práce schváleného členskou schôdzou.
   Hlavným motívom a cieľom práce bolo a je v rámci našich akcií zaujímať sa hlavne o život seniorov, starších osamelých ľudí, navštevovať ich a pomáhať im dôstojne prežívať ich jeseň života. V posledných rokoch sa v našej obci začal obnovovať kultúrno‑spoločenský život občanov a naša novozaložená základná organizácia si predsavzala na toto plne nadviazať.
   Vranie ako prímestská časť mesta Žiliny je pričlenená k samostatnej Rímskokatolíckej farnosti Brodno, kde sa nachádza Kostol všetkých svätých. Všetci občania obce Vranie sú hrdí na našu ­kaplnku, ktorá je zasvätená našim patrónom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Každoročne v nej organizujeme cyrilo‑metodské oslavy spojené so svätou omšou, ktorú celebruje v našej farnosti pán farár z Brodna. V roku 2016 celebroval sv. omšu osobne biskup Žilinskej diecézy Ms. Tomáš Galis.
   Občania našej obce postavili hrdinom padlým počas obdobia I. aj II. svetovej vojny pomník na ich pamiatku, ku ktorému si chodíme každoročne pripomínať výročie oslobodenia kladením venca a kvetov. Pri pomníku sa schádzame trikrát: 8. mája pri príležitosti výročia oslobodenia nad fašizmom, 29. augusta pri oslave SNP a tiež si pripomíname na akcii viazania zvonov a červených makov 11. novembra o 11.00 hodine pamiatku zosnulých a vzdávame úctu vojakom padlým vo všetkých vojnových konfliktoch. Pri skrášľovaní obce plánujeme pracovné brigády a nezabúdame tiež na čistenie okolia Pomníka padlých.
   V našej obci bol v roku 1957 postavený kultúrny dom, ktorý bol zrekonštruo­vaný mestom Žilina a slúži nám ako pekný kultúrny stánok využívaný na rôzne naše akcie. Pri príležitosti Dňa matiek v KD každoročne organizujeme oslavu spojenú s vystúpením detského speváckeho súboru a folklórnych speváckych súborov a prizvaných hostí miestnej samosprávy.
   Obec má vybudovaný športový ­areál s futbalovým ihriskom, ktorý spravuje občianske združenie Naše Vranie. V priestoroch tohto areálu sa každoročne koná akcia pri príležitosti Dňa otcov spojená so športovými hrami a športovými aktivitami a súťažami mužov, žien a detí. Najlepšie športové výkony sú odmenené v kategóriách futbal, stolný tenis, pettang, hod guľou na diaľku a hod granátom na terč. V rámci športových aktivít sa naši členovia zúčastnili okresných ŠH v Žiline aj krajských ŠH v Martine: A. Niníková, H. Trnková ako súťažiaci a Ing. Milan Starinský ako súťažiaci aj člen rozhodcovského zboru.
   Pravidelne každý rok v priebehu augusta a septembra sme v rámci spoločenských aktivít realizovali výlety senio­rov, starých rodičov s vnúčatami za krásami nášho kraja za spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja. Navštívili a pozreli sme si Slovenský orloj v Starej Bystrici, Múzeum Kysuckej dediny, kde sa deti povozili v skanzene vo Vychylovke na historickej lesnej úvraťovej železnici, skanzen Brestová v Zuberci na Orave, v rámci Považského múzea hrad Strečno, expozíciu Radenovho domu v Čičmanoch a hrad Budatín. Zorganizovali sme aj autobusové zájazdy seniorov do Pezinka pri príležitosti dní vinobrania.
   Pri príležitosti Dňa úcty k starším občanom organizuje výbor ZO JDS Vranie v októbri spoločenské posedenie v KD pre starších občanov. Primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a poslanec pán Ján Púček vyjadrili úctu starším spoluobčanom za ich celoživotnú prácu, poďakovali za aktívnu pomoc a spoluprácu a vyjadrili aj veľké poďakovanie seniorom za náš dnešok.
   Výbor ZO JDS Vranie tiež navštívil chorých starších spoluobčanov a starodôchodcov obce s prianím, aby si naďalej v pokoji užívali život v kruhu svojich najbližších.
   Z prehľadu o našej činnosti je vidieť, že sa snažíme napĺňať život starším občanom na ich zaslúženom odpočinku, zároveň pomáhať pri zveľaďovaní, skultúrnení a skrášľovaní našej obce Vranie. Získali sme za našu snahu veľkú podporu nášho poslanca pána Jána Púčka a primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu, ktorí nám vytvorili veľmi dobré podmienky na našu klubovú činnosť, a to tým, že dostávame k dispozícii kultúrny dom.
   Vždy na začiatku roka sme bilancovali svoju činnosť na výročných schôdzach, a je potrebné zdôrazniť, že vždy sa na VČS zúčastnili primátor mesta, poslanci za náš obvod č. 8 aj predsedníčka OO JDS Žilina pani Ing. Eva Beráková so svojimi podnetnými príhovormi.
   Členovia nášho klubu dôchodcov sa radi pýšia peknými ručnými prácami. V našom klube máme šikovného umelca sakrálneho umenia a  betlehemov pána Jozefa Práznovského, ktorý vystavuje na našich podujatiach ZO vo Vraní aj v rámci Slovenska a tiež v zahraničí.
   Na záver chcem srdečne poďakovať všetkým členom základnej organizácie, ktorí sa pravidelne podieľali na činnosti našej organizácie, za ich pomoc a podporu. V budúcnosti by sme boli veľmi radi, keby sa k nám pridávali aj ďalší sympatizanti.

Členovia ZO JDS Vranie.

Ing. Milan Starinský, člen výboru ZO JDS Vranie
Foto: Ladislav Hudoba

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriérovi č. 4/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ