ŽILINA: V meste pribudnú odpadkové koše za nehoráznu sumu

0
238
V meste Žilina pribudnú odpadkové koše za nehoráznu sumu.

V okolí Námestia Andreja Hlinku mesto Žilina zabezpečuje výmenu starých odpadkových košov. Vyplýva to z nedávno uzatvorenej zmluvy s českou súkromnou spoločnosťou REX, s. r. o., ktorá zrealizuje práce najneskôr do 60 dní od nadobudnutia jej platnosti. Predmetom zákazky je demontáž starých košov a montáž nových, pevne pripevnených k podkladu.

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po osadení tovaru priestor okolo osadeného koša vyčistí a dá do žiaduceho pôvodného stavu, ktorý bude umožňovať ďalšie užívanie tohto priestoru na účel, na ktorý bol určený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 eur za každé takéto porušenie povinnosti, a to za každý deň omeškania až do zjednania nápravy. Nie je tým dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške,“ uvádza sa v podpísanej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie sedemnástich kusov košov bude stanovená na sumu 12 771 eur bez DPH, čo predstavuje celkovo 15 325 eur vrátane DPH. Pri každom kuse je zahrnutá cena tovaru, dopravy, demontáže a montáže ako aj ostatných výkopových prác a osadenia.

Dodávateľ nových košov je zodpovedný za škody iba dovtedy, kým nebudú riadne dodané. Následne platí pre mesto záručná doba v dĺžke 36 mesiacov od prevzatia. V prípade objavenia vád alebo nedostatkov v čase záruky má samospráva možnosť požiadať súkromnú firmu o ich bezplatné odstránenie.

Zmluva ďalej zaväzuje zhotoviteľa vykonať zameranie GPS súradníc jednotlivých košov a poskytnúť ich mestu v digitálnej forme.

Koše budú obdĺžnikového pôdorysu, so strieškou s integrovaným popolníkom a drevenými lamelovými uzamykateľnými dvierkami. Dizajn musí byť prispôsobený existujúcim prvkom mobiliáru na Národnej ulici.

Za podobnú sumu nakupovalo mesto odpadkové nádoby aj v minulom roku s rozdielom, že boli lacnejšie a radnica ich kúpila viac. Primátor vtedy podpísal zmluvu s rovnakou spoločnosťou na sumu 16 476 eur s DPH, pričom išlo o dodanie 22 kusov vrátane demontáže, montáže a GPS zamerania.
-BA- zdroj: ŽilinaK.sk, foto: www.zilina-gallery.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ