ŽILINA: Mestský poslanec Groma poukázal na developera, ktorý neplatí dane, robí prácu za primátora

0
646
Mestský poslanec Patrik Groma poukázal na devolopera, ktorý údajne neplatí daň za záber verejného priestranstva.

Mestský poslanec poukázal na devolopera, ktorý údajne neplatí daň za záber verejného priestranstva. Náš redaktor zhrnul všetky dostupné informácie, aby zistil, kde je pravda.

Prvým faktom je, že primátor Fiabáne si nerobí poriadne svoju prácu, nehľadá finančné zdroje na naplnenie mestského rozpočtu. Fiabáne sa uchýlil k najjednoduchšiemu spôsobu – zvýšil dane z nehnuteľností obyvateľom o 150 % a tiež zvýšil poplatky za komunálny odpad. V Žiline je známe, že primátor je už „odpísaný muž“ z dôvodu jeho nesplnených predvolebných sľubov – zastavenie údajnej čiernej stavby „Makyty“ a vypovedanie parkovacích zmlúv. Ani jeden nesplnil, dokonca „Makytu“ dostavala spoločnosť s majetkovou účasťou mesta. Hovorí sa o úplatku, ale táto informácia sa zatiaľ nepotvrdila.

Mestský poslanec Patrik Groma vzal evidentne opraty do vlastných rúk a pustil sa sám do boja s oligarchami a verejne vystúpil, aby platili rovnako dane ako občania.

Vo svojom videu, ktoré je dostupné TU, jasne hovorí, že developer neplatí dane za užívanie verejného priestranstva a mesto tým prichádza a desaťtisíce eur.

Dokonca hovorí, že developer je kamarát a spolukandidát primátora. Táto informácia je pravdivá, konateľ developera Patrik Kurimský a primátor Peter Fiabáne kandidovali v minulosti spolu do mestského zastupiteľstva na kandidátke strany SDKÚ zmietanej mnohými škandálmi.

Developer Patrik Kurimský (LICITOR group, a.s.) sa bráni na sociálnej sieti a uvádza: „Vážený pán Groma, vážim si Vašu prácu a angažovanie v kultúrno-politickom živote, a preto by som Vám chcel dať možnosť v 10-dňovej lehote zvážiť Vaše ďalšie kroky, ktoré avizujete. Váš príspevok považujem za predčasný, neuvážený, zavádzajúci a neposkytujúci ucelený obraz o danej problematike; ide z Vašej strany o hrubo nepravdivé a pravdu skresľujúce tvrdenia, ktoré nemajú žiadnu oporu vo faktoch a právnej úprave. Daňová povinnosť za užívanie verejného priestranstva je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch. Podľa § 30 ods. 2 druhá veta tohto zákona „Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Účelom dane za užívanie verejného priestranstva je náhrada za umožnenie užívania obecných verejných pozemkov a priamo zákon teda logicky z daňovej povinnosti vylučuje na jednej strane súkromné pozemky a na druhej strane z komunálnych pozemkov pozemky, ktorých užívanie je odvodené z iného užívacieho titulu, nakoľko v danom prípade úhrada odplaty plynie na základe inej právnej skutočnosti. Uvedené je rešpektovaním zásady ne bis in edem a ex lege je vylúčený súbeh vzniku daňovej povinnosti popri povinnostiach vyplývajúcich zo súkromného práva Z hľadiska záberu verejného priestranstva naša spoločnosť má na zabratú: a) časť verejného priestranstva nachádzajúcu sa na súkromných pozemkoch (vo vlastníctve našej spoločnosti), ktorých záber daňovej povinnosti nepodlieha a b) časť verejnej komunikácie predstavujúcej parkovacie miesta. Uvedené užívanie sa však odvíja od platne uzatvorenej nájomnej zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., ktorá ich rovnako užíva na základe platne poskytnutého užívacieho práva. Tieto na seba navzájom nadväzujúce súkromnoprávne právne tituly spoločne vylučujú možnosť aplikácie zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Naša spoločnosť teda ku komunálnym pozemkom predstavujúcu časť verejnej komunikácie disponuje iným platným užívacím titulom, z ktorého je možné odvodiť oprávnenie na užívanie tejto časti verejného priestranstva a verejnej komunikácie, a z ktorých si i plní svoje povinnosti a hradí príslušnú odplatu za poskytnutie užívacieho práva (nájomné). Existencia uvedených súkromnoprávnych titulov ako už bolo uvedené vylučuje vznik daňovej povinnosti. Rovnako sa ohradzujeme voči akýmkoľvek praktikám, ktorými by dochádzalo k zvýhodňovaniu našej spoločnosti oproti iným spoločnostiam alebo podnikateľom. V tomto smere aby nevznikli pochybnosti uvádzame, že samotné užívacie tituly, na základe ktorých dochádza k užívaniu, majú pritom základ v právnych vzťahoch, ktoré existovali dávno pred nástupom súčasného vedenia Mesta Žilina, t.j. vznikli za predchádzajúceho vedenia Mesta Žilina a (mimochodom) v časoch Vášho pôsobenia v pozícii viceprimátora… a sú uzatvorené za obvyklých obchodných podmienok. Vždy ma veľmi zamrzí, ak úprimná snaha prispieť k malému, no zato zmysluplnému rozvoju v meste je sabotovaná nepochopením, podozrievavosťou a negatívnou emóciou bez rácia. Chápem, že máte svoju agendu a množstvo úloh, a preto som presvedčený, že len nedopatrením ste túto tému nedokázali dôkladne analyzovať a vyvodiť korektné závery. My chápeme, že vediete dlhoročnú nepretržitú politickú kampaň, (snáď) aj dobre a pro-komunálne mienenú, no odmietame sa na nej akokoľvek zúčastňovať. Ani jeden zamestnanec spoločnosti LICITOR group, a.s. Žilina nie je politicky angažovaný a dovolím si tvrdiť, že od politiky doslova bočíme. Bolo by, podľa mňa, fér keby ste svoje nepravdivé tvrdenia odvolali a verejne sa nám ospravedlnili. Samozrejme, že sa nebránime vecnej kritike a s radosťou privítame akékoľvek podnety, námety, ale i vecnú kritiku za účelom zabezpečenia rozvoja nášho mesta, regiónu a v neposlednom rade i štátu. U nás máte vždy dvere otvorené“.

Tak isto na facebookovej stránke Licitoru je zdieľaný výmer za záber 96 m2 mestských pozemkov len za obdobie od 31. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Chýba však výmer aj za ostatné obdobie čo aktuálne predstavuje 3 mesiace a môže ísť o daňový únik. Poslanec Groma vyzval dotyčný subjekt, aby verejne zverejnil tituly a zmluvy, na základe ktorých užíva mestské pozemky.

Náš redaktor sa osobne išiel presvedčiť na stavenisko a podľa rozmeru plotových dielcov vypočítal, že stavebník v skutočnosti zaberá takmer 600 m2 mestských pozemkov.

Na záver: Je smutné, že mestský poslanec musí robiť prácu za primátora, pritom primátor má lepšie manévrovacie možnosti ako poslanec. Primátor Fiabáne je veľkým sklamaním pre Žilinu a poslancovi Gromovi dávame za jeho nebojácnu aktivitu palec hore. Redakcia bude záležitosť naďalej pozorne sledovať.

Peter Mikloš: zdroj: FB Paťo Groma, FB LICITOR group, a.s.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ