ŽILINA: Problematický tender na autobusového dopravcu

0
775
SAD Žilina.

Autobusovému dopravcovi končí zmluva koncom novembra. Nástupca zatiaľ nie je. Župa vyhlásila súťaž na nového, tá však dopadla fiaskom, napadol ju jeden z uchádzačov.

Vyjadrenie ŽSK prinášame v plnom znení.

Uvažuje kraj o vyhlásení akejsi mimoriadnej, či krízovej situácie a zadaní autobusovej dopravy bez výberového konania? Podľa akých právnych predpisov?

K dnešnému dňu ďalej postupujeme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V zákazkách, ktoré boli zrušené, pripravujeme alebo realizujeme rokovacie konania o obchodných a zmluvných podmienkach so všetkými relevantnými dopravcami. Budeme postupovať tak, aby krízová situácia v kraji nenastala. Situácia u nás aj v Trnave (https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/do-sutaze-na-poskytovanie-mestskej-dopravy-v-trnave-sa-nikto-neprihlasil-mesto-cakaju-rokovania/) ukazuje, že župy a mestá sa dostali do absolútne nevýhodného postavenia, kedy im môžu dopravcovia diktovať akékoľvek podmienky a používajú cestujúcu verejnosť ako rukojemníkov. My v rámci postupov, ktoré nám predpisuje zákon robíme všetko, aby sme dosiahli čo najlepšie a hlavne férové podmienky pre verejnú autobusovú prepravu v kraji. Zákon nám jednoznačne určoval vypísať verejné obstarávanie. Až keď z verejného obstarávania nevyjde žiadny dodávateľ, môžeme pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu. Najviac nás v našom prípade mrzí, že Úrad pre verejné obstarávanie svojim nekonaním prispel k vzniku situácie, v ktorej sa nachádzame dnes. Keby rozhodol v zákonom stanovených lehotách a odborne nie politicky, mohli sme byť v procese obstarávania verejnej autobusovej dopravy ďalej a nemuseli sme rokovať v časovom strese.

Len na dovysvetlenie, verejná súťaž na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej doprave bola rozdelená na 3 samostatné súťaže:

1.Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020 – 2021.

Zákazka je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3973/summary . Župa zrušila vyhlásený postup podľa § 57 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. V súčasnosti proces verejného obstarávania na obstaranie dopravcu v prímestskej autobusovej doprave pre regióny Turiec a Horné Považie prebieha priamym rokovacím konaním podľa § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020 – 2021.
Zákazka je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3978/summary. Verejná súťaž je v štádiu pred ukončením a prebieha vyhodnocovanie ponuky. Očakávame uzavretie zmluvy do 1 mesiaca.

3. Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020 – 2021.
Zákazka je zverejnená na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2243/summary

Dňa 27. 9. 2019 ŽSK rozhodol o zrušení postupu zadávania zákazky. Vo vyhlásenom verejnom obstarávaní ŽSK reagoval na množstvo otázok záujemcov, z ktorých viaceré mali obštrukčný charakter napriek tomu boli s odbornou starostlivosťou a bezodkladne zodpovedané, ďalej s ohľadom na neštandardne zdĺhavé konanie dohľadových orgánov, a najmä na povinnosť verejného obstarávateľa vyplývajúcu z osobitného zákona, verejný obstarávateľ dospel k záveru, že vo vyhlásenom verejnom obstarávaní nie je možné pokračovať, pretože sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, a to zmarením pôvodného účelu verejného obstarávania inou osobou ako verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky plánuje využiť jeden z postupov uvedených v § 29 ZVO.
V súčasnosti čakáme na doručenie rozhodnutia RADY UVO o zastavení konania, pretože zrušením súťaže Rade UVO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní odpadol dôvod rozhodovať v danej veci.

Kto boli členovia odbornej komisie, ktorí tender pripravovali, aká kvalifikácia, skúsenosti, predpoklady, rozhodli o tom, že sa stali členmi tejto komisie, akú odmenu za prípravu dostali?

Členmi odbornej komisie, ktorí pripravovali zadanie predmetu zákazky, návrh zmluvných a obchodných podmienok a tiež prípravu kompletných súťažných podkladov boli zamestnanci Úradu ŽSK, ktorým príprava súťaže vyplýva z pridelených kompetencií a to z odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom, ďalej z odboru právneho a poradcovia riaditeľa Úradu ŽSK (všetci zamestnanci ŽSK). Členovia komisie vychádzali z podkladov spracovaných odborom dopravy. Členom odbornej komisie na prípravu predmetu zadania bol aj konateľ Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.. Uvedení zamestnanci plnili okrem tejto úlohy aj množstvo ďalších úloh a boli odmeňovaní v zmysle mzdových predpisov ŽSK a zmluvného platu.

Pracovná skupina pracovala v rokoch 2018 – 2019 a v prepočte na odborníka bolo vyplatených cca 650 eur /mesačne/.

Poradcami riaditeľa ŽSK a členmi odbornej komisie boli menovite:

Prof. Ing. Ján Čelko, PhD. vedúci katedry cestného staviteľstva na Žilinskej univerzite, dlhodobo sa venuje dopravnému plánovaniu a dopravnému inžinierstvu, diagnostike povrchových vlastností vozoviek, systému hospodárenia s vozovkou.
Ing. Ján Kovalčík, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, dlhodobo sa venuje doprave, je členom monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

V minulosti 2,5 roka pôsobil ako GR Inštitútu stratégie na ministerstve dopravy. Okrem iného má skúsenosti s tvorbou a pripomienkovaním valorizačných mechanizmov k niektorým dlhodobým kontraktom v rezorte dopravy, má skúsenosti z pôsobenia v komisiách na vyhodnotenie ponúk v tendroch NDS a SSC, kde zastupoval MDV; v rámci toho napríklad inicioval postupy na preverovanie mimoriadne nízkych ponúk (v tendroch NDS v r. 2012), v jednom prípade inicioval tiež preverovanie kolúzneho správania uchádzačov.

Ing. Jiří Kubáček, CsC. pracoval ako generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR. V rámci tejto funkcie spravoval zmluvu o doprave vo verejnom záujme medzi štátom a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., ako i zmluvu medzi štátom a ŽSSR. Zúčastnil sa prípravy strategických dokumentov Ministerstva dopravy SR, ako i súťažných podkladov na súťaž dopravcu pre diaľkovú železničnú dopravu na trati Bratislava – Banská Bystrica a organizoval prechod od komerčného na taktový grafikon vlakov osobnej dopravy
Ing. Roland Mikula pracuje ako konzultant a projektový manažér v oblasti zlepšovania logistických a výrobných procesov v komerčnej oblasti. V posledných rokoch realizoval projekty pre slovenské a české firmy, napr.: BROSE, KLAUKE, LUNYS, V-PODLAHY, VEGUM, SCHAEFLLER, NNG, MATADOR, DHL, KONI, SILON, TESGAL, TWD, HELLA, RONA, DOZSA, RUDOS, VSDAS, COLEMAN, GREINER, PELLENC, AKEBONO atď.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M. je viceprezidentkou asociácie APUeN SK, v ktorej pôsobí od roku 2013. Špecializuje sa na procesy obstarávania strategických a investičných projektov, venuje sa elektronizácii verejného obstarávania a projektom profesijného vzdelávania a rozvoja nákupných tímov. Pravidelne vystupuje na medzinárodných konferenciách v oblasti verejného obstarávania. Počas svojej praxe participovala na výberových konaniach dopravcu mestskej hromadnej dopravy poskytujúceho služby vo verejnom záujme. V rokoch 2015 – 2017 bola členkou poradného orgánu predsedníčku UVO, Fóra expertov.
So zápisom zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností a právne poradenstvo v správnych konaniach nám poskytoval advokát JUDr. Michal Miškovič, ktorý májustičnú skúšku a rozsiahle skúsenosti s verejným obstarávaním.

Trvalí zamestnanci ŽSK participujúci na príprave podkladov: Mgr. Erika Cenigová – odbor právny

JUDr. Elena Sivová – riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom

Členovia pracovnej skupiny pred vyhlásením samotných súťaží zabezpečovali aj iné úlohy, ktoré priamo nepredstavovali vypracovanie súťažných podkladov, ale riešili komplexnejšie úlohy v súvislosti s otázkou dopravy v kraji ako napr:
– vypracovanie základného konceptu plánu dopravnej obsluhy ŽSK založeného na všeobecne platných štandardoch; cieľom tohto plánu bolo stanoviť rozsah výkonov regionálnej železničnej a prímestskej autobusovej doprave v stave po uskutočnení procesu integrácie v ŽSK;
– zrealizovaní predbežných trhových konzultácií (prelom septembra a októbra 2018);
– uskutočnenie tematických konzultácií s vedením Juhomoravského, Zlínskeho a Moravsko-sliezskeho kraja;
– spracovanie prehľadu stavu obstarávania služieb vo verejnom záujme v Českej republike;
– zabezpečenie rokovania s predstaviteľmi Banskobystrického samosprávneho kraja vo vzťahu k riešeniu problematiky PAD;
– analýza ekonomickosti nákladov za vstupy na AS, návrh koncepčného riešenia zabezpečenia vstupov a následné spracovanie návrhu zápisu zákonného vecného bremena v prospech verejnoprospešného účelu do katastra;
– analýza a návrh optimalizácie nadväznosti spojov medzi vlakmi a autobusmi vo všetkých prestupných staniciach s dlhodobo stabilizovaným grafikonom železničnej dopravy, spracovanie odporúčania konkrétnych riešení;
– konzultácie s integrátorom ŽSK pri príprave základných integračných dokumentov a pri nastavení konkrétneho časového a vecného harmonogramu jednotlivých krokov pre spustenie pilotu integrácie – Rajecká dolina a Kysuce;
– analýza disponibilných dát od aktuálnych dopravcov (vývoj nákladov, cestovného, ich jednotlivých zložiek) a ich prognózovanie do budúcnosti.

Zdroj a foto: ŽSK

ZANECHAŤ ODPOVEĎ