Park Ľudovíta Štúra na Bôriku sa dočkal rekonštrukcie

0
1064
Fontána
Fontána

Tlačová správa

Žilina 7. 11. 2017 – Park nachádzajúci sa v žilinskej mestskej časti Bôrik rozšíri od svojho znovuotvorenia ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové generácie v Žiline. Počas posledných dvoch rokov prešiel komplexnou rekonštrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. Okrem vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na prípravných i realizačných prácach, sa akcie zúčastnili aj primátor Igor Choma, prezident Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. Z poslaneckého zboru sa otvorenia zúčastnili: Iveta Martinková, Patrik Groma, Anton Trnovec, Peter Fiabáne, Ľuboš Plešinger a Marián Zrník.

   Príprava, realizácia a samotné financovanie tohto veľkého projektu zabezpečovali mesto Žilina a jeho partner Nadácia Kia Motors Slovakia. V uvedenej veci sa uzatvorili vzájomné memorandá, v ktorých sa určil rozsah práv a povinností jednotlivých strán. Práce na fázach rekonštrukcie sa dlhodobo pripravovali v spolupráci s mestom Žilina, Nadáciou Kia Motors Slovakia a krajinnými architektmi. Cieľom bolo pripraviť projekt tak, aby sa zachoval jeho pôvodný charakter a efekt. Práce na celej ploche parku prebiehali v rokoch 2016 – 2017. Tie náročnejšie sa uskutočnili v roku 2016, preto si z hľadiska bezpečnosti vyžiadali i jeho dočasné uzavretie.
   V parku sa vybudovala gabiónová protihluková stena, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu od parku. Vo veľkom rozsahu pribudlo nové verejné osvetlenie. Okrem mobiliáru sa realizovali sadové úpravy, zaviedla sa wifi sieť a taktiež pribudla nová fontána. Úprava zelene bola navrhnutá tak, aby vyhovovala napríklad nadšencom piknikov či zábavným hrám v prírode. Na svoje si prídu deti, športovci, dôchodcovia, ale aj psičkári. Do budúcna mesto plánuje využiť toto miesto aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.

PRÁCE NA REKONŠTRUKCII PARKU BOLI ROZDELENÉ DO DVOCH ETÁP
   I. ETAPA – S rekonštrukciou parku na Bôriku sa začalo 8. augusta 2016. Práce vyplývajúce z memoranda medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia predstavovali v tejto etape rekonštrukciu verejného osvetlenia a jeho rozvodov, novú prípojku, rekonštrukciu rozvodov nízkeho napätia, nové lávky cez potok Všivák, premiestnenie detského ihriska na iné miesto z hľadiska bezpečnosti, spevnenie plochy, gabiónové oplotenie oddeľujúce hlavnú cestu od parku a vodovodnú a kanalizačnú prípojku.
   II. ETAPA – Predmetom memoranda II. etapy medzi spomínanými stranami bola dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii tohto projektu až po jeho úspešné dokončenie. V poradí už druhé memorandum upravilo činnosti, ktorých realizáciu zabezpečí mesto Žilina a tie, ktoré zabezpečí Nadácia Kia Motors Slovakia. Podľa projektovej dokumentácie sa sem zahrnuli vegetačné úpravy parku, vybudovanie fontány pri soche Ľudovíta Štúra a zavedenie bezplatného wifi pripojenia v celom areáli. Zaradilo sa sem i dokončenie spevnenej plochy okolo sochy Ľudovíta Štúra, inštalácia troch pitných fontánok, prvky pre športovanie a zábavu psov a drobnú architektúru.

ZELEŇ
   Stav zelene bol už dlhší čas nevyhovujúci. Chýbali výchovné a revitalizačné rezy porastov, ktoré by zlepšili ich zdravotný stav. Neodborným zásahom do drevín a zlým orezávaním v minulosti vznikli najmä na stromoch druhotné koruny, ktoré sú oveľa náchylnejšie na výskyt parazitov a hubových chorôb. Na výrub stromov boli navrhnuté všetky dreviny, ktoré boli v zlom zdravotnom stave (napadnuté hnilobami a inými poškodeniami). S prácami na zeleni sa začalo už v roku 2015, kedy sa vykonali ozdravné rezy i výrub stromov so zlým zdravotným stavom v počte 235 kusov drevín a 2520 m2 krovitého porastu. Po revitalizácii pribudlo viac ako 200 stromov a 1900 kríkov. Život do parku priniesli i nové kvetinové záhony.

MOBILIÁR
   Návštevníci sa môžu tešiť na takmer 100 nových lavičiek v piatich rôznych prevedeniach a 13 stolov, ktoré im poskytnú štedrý priestor na oddych, piknik, šach či iné spoločenské hry. Po odstránení pôvodných smetných nádob boli umiestnené nové, a to vo vyššom počte. Svoje miesto v parku si nájdu i psičkári, pre ktorých sa vybudovala verejne prístupná plocha s viacerými prvkami. Okrem prvkov určených pre športovanie a zábavu psov pribudli na tejto ploche aj eko toalety pre psov.

FONTÁNA
   Fontána o rozmere 20 x 20 metrov je ako hlavný vodný prvok parku prispôsobená umiestnenej soche Ľudovíta Štúra. Pozostáva z viacerých samostatne programovateľných trysiek, ktoré dokážu vypúšťať prerušované prúdy vody a štyri laminárne trysky aj smerom do stredu. Po zotmení pripraví fontána pre návštevníkov parku svetelné predstavenie, keďže bude podsvietená. Náklady na fontánu predstavovali 261 542,34 eura s DPH.

FINANCOVANIE REKONŠTRUKCIE
   Financovanie rekonštrukcie zastrešili partneri mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia. V roku 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia preinvestovala takmer 487 000 eur do prvej etapy projektu rekonštrukcie parku. V tomto roku nadácia do druhej a konečnej etapy projektu vložila 79 000 eur. Celkové náklady tak pre Nadáciu Kia Motors Slovakia činia približne 566 000 eur. Mesto Žilina minulý rok preinvestovalo 310 000 eur, pričom celkové náklady na rekonštrukciu Parku na Bôriku predstavujú za mesto Žilina sumu 1 100 612,96 eura s DPH.

INVESTÍCIE MESTA
o verejné osvetlenie: 154 718,352 eura s DPH (rok 2016),
o elektrická prípojka NN a vonkajšie káblové rozvody: 9302,74 eura s DPH (rok 2016),
o nové lávky cez potok Všivák: 56 667,61 eura s DPH (rok 2016),
o vegetačné úpravy: 479 447,88 eura s DPH (rok 2016 a 2017),
o zariadenie staveniska podľa POV: 36 971,94 eura s DPH (rok 2016 a 2017),
o preloženie detských ihrísk: 36 600,75 eura s DPH (rok 2016),
o wifi: 65 361,35 eura s DPH (rok 2017),
o fontána: 261 542,34 eura s DPH (rok 2017).

NA ZÁVER
Veríme, že Park na Bôriku bude ďalším dôstojným miestom na oddych, šport a trávenie voľného času, kde budú občania a návštevníci tráviť svoj voľný čas.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zástupcovia mesta Žilina a spoločnosti Kia Motors Slovakia
Zástupcovia mesta Žilina a spoločnosti Kia Motors Slovakia pri prehliadke parku.
Detské ihrisko
Zrekonštruované detské ihrisko.
FUNNY FELLOWS
Hudobná skupina FUNNY FELLOWS.
Nový mobiliár
Nový mobiliár v parku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ