Denis Cáder: „Poď voliť!“

0
2442
Denis Cáder
Poď voliť!

Mám 26 rokov, bývam v Žiline, v mestskej časti Bánová.
Kandidujem na post nezávislého poslanca
do Žilinského samosprávneho kraja.

   Študoval som na bilingválnom gymnáziu SSAG (Súkromné slovensko‑anglické gymnázium) v Žiline. Od druhého ročníka som sa aktívne zapájal do školských aj mimoškolských aktivít. Na Olympiáde ľudských práv a slobôd v Liptovskom Jáne v roku 2010 som postúpil do celoštátneho kola, kde som sa prebojoval do finálnej dvanástky účastníkov. Môžem potvrdiť, že skúsenosť stáť pred auditóriom, prezentovať názor, ktorý bol výsledkom dôkladnej prípravy, ma veľmi nadchla a motivovala. Motivácia pokračovať bola taká výrazná, že som začal hľadať ďalšie možnosti rozvoja a participácie na nových projektoch.
   Modelový Európsky parlament bol ďalšou výzvou, ktorú som chcel zdolať. Zasadnutie sa konalo na Mestskom úrade v Žiline, odkiaľ som postúpil do celoštátneho kola v Bratislave. Dobrá znalosť anglického jazyka vyústila do mojej účasti na podujatiach OSN. Konkrétne na zasadania OSN pre študentov, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Podstata spočívala v simulácii výborov OSN, kde sa študent pripravoval v tíme a následne prezentoval závery na plenárnom zasadnutí v národných parlamentoch. Fascinovalo ma, že dovtedy som to videl len z televízie a zrazu som sa ocitol v centre diania.
   Vedenie strednej školy mi na môj apel umožnilo vytvoriť klub, ktorý u nás chýbal. Založil som debatný klub kvôli súťaži v Slovenskej debatnej asociácii (SDA). Nedovolí mi nespomenúť SAIU – Slovenskú akademickú a informačnú agentúru, ktorá poskytuje študentom rôzne možnosti participácie na medzinárodných projektoch. Cez túto agentúru som sa zúčastnil študentskej výmeny v Paríži aj na ďalších zahraničných podujatiach.
   Za zmienku stojí aj Žilinský mládežnícky parlament, v ktorom som bol podpredseda pre šport. Úlohou parlamentu bola najmä osveta a zlepšenie komunikácie medzi mladými a oficiálnymi orgánmi mesta Žilina. Predstavovali sme tzv. most medzi vedením mesta a mládežou. Občiansko-demokratická mládež (ODM) mi ukázala, ako správne robiť mládežnícku politiku. Cez túto organizáciu som sa dostal ku politickým kampaniam, voľbám do VÚC či do Európskeho parlamentu. Post podpredsedu ODM som zastával dva roky.
   Nasleduje obdobie vysokej školy na Univerzite Komenského v Bratislave. Študujem odbory regionálny rozvoj, európska integrácia a geografia a úspešne končím I. stupeň vysokoškolského štúdia. Počas štúdia v Bratislave som stážoval na Ministerstve obrany (MO) SR, na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Počas stáže som sa zúčastnil na medzinárodných bezpečnostných konferenciách a hodnotiacom summite ISAF, na rôznych vládnych aj mimovládnych organizácií v Slovensko-atlantickej komisii (SAC) či v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). Pokračujem štúdiom odboru ekonómia, financie a medzinárodný obchod na univerzite v Leóne (Španielsko).
   Všetky skúsenosti, ktoré som nadobudol v zahraničí, viem zužitkovať doma na Slovensku. Ako čas plynul, prichádzali aj nové výzvy. V roku 2014 som prvýkrát kandidoval v komunálnych voľbách za obvod 7 (Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota). Skončil som ako druhý náhradník a prvý reálny kontakt s politikou bol taký silný, že som bol rozhodnutý vytrvať, robiť podujatia pre ľudí a angažovať sa vo verejnom priestore. V roku 2016 prišli parlamentné voľby, kde som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky.
   Zakladal som občianske združenie Iniciatíva bývanie pre mladých, ktoré rieši problematiku bývania mladých ľudí. Snažíme sa komunikovať ich problémy do kancelárií primátorov a vedení miest a obcí Slovenska. Aktuálne som manažérom v Living centre v Žiline, kde zabezpečujem chod obchodného centra a spolupracujem pri úkonoch spojených so stavbou Living centra II. Okrem marketingu sa venujem organizácii podujatí, napríklad Medzinárodný deň detí, Bubble Day, ŽilBa Cup, Brezany Cup. Zastávam pozíciu člena Dozornej rady Letiska Žilina, kde sa snažíme o naštartovanie, rozvoj a opätovné rozlietanie pravidelnej linky. Letisko Žilina je strategické letisko na severe Slovenska a bola by veľká škoda, keby sme jeho potenciál nevyužili.
   Kandidujem, pretože mi záleží na domove, kde žijem. Žilinský samosprávny kraj má veľa potenciálu, ktorý treba využiť. Chcem spropagovať prírodné a kultúrne zaujímavosti, zamerať sa na skvalitnenie služieb, dopravy a práce s mládežou v oblasti vzdelávania a športu. Aby ďalšie generácie nemuseli odchádzať do zahraničia, ale mohli žiť doma na Slovensku.

Program do VÚC

doprava

  Doprava

 • urgencia dostavby diaľnic a rýchlostných ciest
 • zabezpečenie opravy a údržby existujúcich komunikácií a chodníkov
 • modernizácia krajských ciest II. a III. triedy
 • podpora bezpečnej a pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy
 • cenové zvýhodnenia dopravy pre dôchodcov, študentov a invalidov
 • zabezpečenie komfortného pohybu hendikepovaných obyvateľov po verejných komunikáciách a v inštitúciách
 • riešenia pre vybudovanie nových parkovacích miest

vzdelávanie

  Školstvo a vzdelávanie

 • inovatívne programy mimoškolského vzdelávania pre deti a mládež
 • zlepšovanie životosprávy detí v školských a predškolských zariadeniach
 • zvyšovanie kapacity a dostupnosti materských škôl
 • prepojenie zamestnávateľov s odbornými školami pre potreby praxe
 • podpora nových foriem podnikania prostredníctvom start‑upov
 • moderné metódy výučby a možnosti vzdelávania
 • zabezpečenie materiálno‑technického vybavenia škôl

  Šport

 • výstavba nových cyklotrás a prepojenie regiónov kraja
 • modernizácia súčasných a vybudovanie nových multifunkčných ihrísk
 • podpora nových športových talentov
 • zdôraznenie významu pohybových aktivít na školách
 • lepšie financovanie a vybavenie poddimenzovaných športov
 • navýšenie grantovej dotácie pre šport
 • aktívna participácia na športových podujatiach

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ