Sociálne služby pre každého

0
2108

   Sociálne služby je možné označiť za živý organizmus, ktorý sa neustále premieňa. Ako poslanec ŽSK som sa za uplynulé 4 roky oboznámil nielen s ich náročnou legislatívou, ale som aj nahliadol do „zákulisia“ poskytovateľov sociálnych služieb, ľudí pracujúcich v tomto rezorte a aj užívateľov sociálnych služieb. Mnohí z nás sa touto témou bežne nezaoberajú, až nastane situácia, kedy náš príbuzný prestane chodiť, komunikovať, spoznávať svojich drahých, nevie o sebe.
   Svoje poslanie v oblasti sociálnych služieb mám moc rád a verím, že sa mu budem môcť venovať aj naďalej, aj keď často vykonávam rôzne aktivity na úkor osobného voľna či voľna s rodinou. Napriek tomu to neľutujem a vediem k tomu aj svoje dve malé deti. Chcem, aby aj ony boli každý deň „človekom“. Budúcnosť nám to všetkým určite raz vráti.
   My ako poslanci VÚC vám môžeme pomôcť zorientovať sa v oblasti sociálnych služieb alebo odporučiť poradenstvo odborníkov ŽSK. A tejto oblasti sa venujem aj ja. Rád poradím, podám pomocnú ruku, neberiem to ako prácu, veď je to predsa moje poslanie.
   V súčasnosti zabezpečuje ŽSK sociálne služby vrátane odborného poradenstva pre 5221 občanov, z toho vo svojich 26 župných zariadeniach má k dispozícii miesta pre 3 436 ľudí, ktorým nie je možné poskytovať starostlivosť v domácom prostredí. Ide o služby v zariadeniach pre senio­rov, v špecializovaných zariadeniach (pre osobitné diagnózy, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, schizofrénia, demencia), v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach podporovaného bývania… Každé zariadenie sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti ŽSK vedie evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. V poradovníkoch sú vedení i takí odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ktorí zostávajú, pokiaľ môžu, v rodinnom prostre­dí. Byť zapísaný v poradovníku je pre nich určitá „poistka“ do budúcnosti.

Rád poradím, podám pomocnú ruku, neberiem to ako prácu, veď je to predsa moje poslanie.

   V ZSS sú oddelenia špecializované na určité diagnózy. Pri umiestňovaní občanov z poradovníkov sa zohľadňuje ich zdravotný stav a preto môže nastať situácia, že občan, ktorý je zapísaný na 1. mieste v poradovníku, nie je vhodný na uvoľnené miesto. Našu pomoc často potrebujú aj ľudia, ktorí sa náhle ocitli v krízovej situácii, potrebujú špeciálnu radu, úkryt pred násilníkom, strechu nad hlavou.
   Dôležitou podmienkou sociálnych služieb ŽSK sú kvalitní, odborní a ľudskí zamestnanci. V rezorte sociálu ŽSK pracuje viac ako 2000 zamestnancov. Táto práca je veľmi náročná na odborné vedomosti aj na vnútorný postoj k opatrovaným. Byť trpezlivý a láskavý ku klientom aj v nepríjemných situáciách je veľké umenie. Je preto nesmierne dôležité, aby sa v spoločnosti zvýšil status pracovníkov v sociálnej oblasti, aby si kompetentní vážili ich prácu aj zvýšeným finančným ohodnotením. Veková štruktúra obyvateľov SR signalizuje, že starnutie sa stalo hlavným rysom demografického vývoja populácie a bude mať stúpajúcu tendenciu. Preto považujem za podstatné podporovať finančnú udržateľnosť existujúcich sociálnych služieb v ŽSK a podporovať potrebné a kvalitné služby v súčinnosti s ich účelným a efektívnym financovaním.


Ľubomír Sečkár, poslanec ŽSK
Foto: archív ĽS

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

Ľubo Sečkár oceňuje najkrajší kroj
Ľubo Sečkár oceňuje prvé miesto – najkrajší kroj na športových hrách sociálnych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ