Informujeme občanov o zavádzajúcich informáciách

0
758
Mesto Žilina
Mesto Žilina

Tlačová správa

Žilina 22. 9. 2017 – Mesto Žilina pokladá za dôležité argumentami reagovať na zavádzajúce správy Klubu nezávislých poslancov (KNP) MZ v Žiline, ktorí tlačovou správou pod hlavičkou mesta nepravdivo informujú o rokovaní z ostatného zasadnutia poslaneckého zboru. Aby sme predišli nedorozumeniam a občanom poskytli objektívne informácie, uvádzame veci na správnu mieru.

dvojaký meter
Poslanci Klubu nezávislých poslancov (KNP) a poslanci klubu Srdce pre Žilinu (SPŽ) schválili 250 000 eur na podporu žilinských športových klubov, o ktorých bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Primátor Choma takéto rozhodnutie označil za nesystémové, no keď sa o pár bodov neskôr schvaľoval návrh viceprimátora Patrika Gromu na schvaľovanie 10 800 eur pre jedno konkrétne občianske združenie, ktoré predložil sám Groma (čo je ale úplne nesystémové), primátor na to nepovedal ani pol slova. Čo teraz? Majú poslanci po príklade viceprimátora Gromu zahrnúť Mestské zastupiteľstvo samostatnými žiadosťami o financie na desaťtisíce eur, len aby sa zapáčili voličom, že čo oni všetko presadili?

Toto je práve to, čo sa primátor Choma snažil poslancom vysvetliť. Nikto nemá nič proti širokej podpore športu, ak sa v predmetnej veci nájde politická zhoda a podarí sa vyčleniť aj financie (hoci treba tiež pripomenúť, že ani v klube nezávislých poslancov nepanuje jednota a napr. niektorí poslanci by radi videli menej peňazí na šport a viac do kultúry). Ale poslanci neprijali akékoľvek pravidlá rozdeľovania týchto dotácií. Nezodpovedané zostali otázky, ako a akým kľúčom sa budú financie rozdeľovať, podľa čoho sa kto bude uprednostňovať atď. Aj na zastupiteľstve bolo možné vidieť chaotický prístup k iným otázkam pri hlasovaniach, ako to potom bude vyzerať pri rozdeľovaní dotácií? Samozrejme je určite voličsky príťažlivé chodiť teraz za športovcami, chváliť sa, kto im „vybavil“ dotácie, ale ako sa v praxi kolektív poslancov bez jasných pravidiel dokáže dohodnúť na transparentnom prerozdeľovaní, ukáže až prax. Pritom by sa nič nestalo, keby predkladatelia materiálu svoj návrh doplnili o jasné pravidlá. To sa však nestalo.
 
 
znižovanie financií na voľnočasové aktivity detí a mládeže
Poslanci Klubu nezávislých poslancov (KNP) a poslanci klubu Srdce pre Žilinu (SPŽ) odmietli Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré predložilo Mesto Žilina. Predložený návrh je úplne najhorší zo všetkých variant, ktoré mohlo mesto navrhnúť a znižuje financie určené pre rozvoj voľnočasových aktivít žilinských deti. Keď chcel poslanec Miroslav Sokol (KNP) skontrolovať, z akých podkladov mesto pri tvorbe uvedeného VZN vychádzalo, Mesto Žilina mu tieto podklady nedalo.

Mesto je povinné rešpektovať zákon a nie ho ignorovať. Toho by si mali byť vedomí aj samotní poslanci. Mesto reagovalo na zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa od 1. 9. 2017 mení § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného paragrafu mesto má povinnosť upraviť doteraz platné VZN. Novela zákona stanovuje obciam určiť výšku finančných prostriedkov neštátnym školám a školským zariadeniam len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pán poslanec Miroslav Sokol navštívil pred zastupiteľstvom odbor školstva a mládeže, kde mu kompetentná zamestnankyňa riadne ústne vysvetlila všetky podrobnosti a proces výpočtu výšky finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Zákon ukladá povinnosť obcí dať finančné prostriedky neštátnym školám a školským zariadeniam vo výške minimálne 88 %. Mesto z vlastnej iniciatívy navrhlo tieto finančné prostriedky na rok 2017 zvýšiť na 90 %. Pre informáciu, všetky ostatné krajské mestá (okrem Prešova) poskytujú finančné prostriedky neštátnym školám a školským zariadeniam vo výške 88 %.
 
 
zrušenie mestskej rady
Poslanci zrušili Mestskú radu. Viacerí členovia Mestskej rady (napríklad Jozef Juriš (SPŽ), Peter Fiabáne (KNP), Dušan Maňák (KNP), Ján Ničík (KNP)) boli znechutení tým, že na Mestskej rade viceprimátor Groma klamal a urážal iných poslancov. Primátor Choma voči takýmto praktikám nič neurobil. Viacerí členovia Mestskej rady deklarovali, že za takýchto podmienok odmietajú byť členmi rady. A tak najlepším riešením bolo Mestskú rada zrušiť. Škoda. V minulosti bola často priestorom, kde sa dopracovávali a cizelovali návrhy, ako zlepšiť život v Žiline. Zrušenie Mestskej rady po mnohých rokoch jej fungovania je predovšetkým vizitkou primátora a jeho nezáujmu o fungovanie takejto reprezentatívnej inštitúcie mesta.

Zrušenie mestskej rady predsa na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017 navrhol poslanec a poslanci (aj viacerí členovia podpísaného klubu nezávislých poslancov) si to aj odhlasovali. Primátorova úloha bola len o tom, že o spomínanom návrhu dal poslancom hlasovať. Je škoda, že poslanci už nepíšu o tom, aké „praktické boli výstupy“ z tohto orgánu. K tomu istému materiálu podali viaceré komisie rozdielne stanoviská, ktoré sa niekedy na mestskej rade zjednotili, ale často nie a tiež to, na čom bola na mestskej rade zhoda, sa stalo na zastupiteľstve predmetom neľútostivého politikárčenia. Asi preto, že rokovania mestskej rady boli na rozdiel od zastupiteľstva neverejné, bez kamier a novinárov. Je úsmevné, že ako dôvod zrušenia mestskej rady uvádzajú poslanci jedného poslanca, ktorý mestskej rade ani nepredsedal a mal rovnaké postavenie ako jej ostatní členovia.
 
 
investičný plán
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Investičného plánu mesta Žilina poslanca Mira Sokola (KNP), ktorý ním reagoval na chaotické a nesystémové presúvanie investičných položiek rozpočtu mestom Žilina. Tento návrh by mal priniesť väčší poriadok v plánovaní mestských investícií, ktoré sa často navrhovali a presúvali v rozpočte od buka do buka.

Je úplne prirodzené, že v priebehu rozpočtového roka sa požiadavky na rozpočet vyvíjajú a menia. Niektoré investície sa ukážu v priebehu roka ako nezrealizovateľné (lebo sa napr. „zasekne“ povoľovacie konanie) a s niektorými požiadavkami paradoxne prídu samotní poslanci, ktorí niekedy chcú „tu toto a tam dať tamto“. Dá sa to urobiť aj tak, že rozpočet ostane statický a nebude reflektovať na zmeny (ani poslancami žiadané) v priebehu roka. Potom sa ale stane to, že bude viazať prostriedky, o ktorých je veľký predpoklad, že sa už nestihnú vyčerpať a na iné novo požadované akcie sa už nedostane. Preto si takáto téma zaslúži odborný, nie politický prístup.
 
 
sporné aktivity mesta súvisiace so vstupom do mestskej pešej zóny
Poslankyňa Ľudmila Chodelková (SPŽ) vyzvala mesto Žilina, aby zrušilo verejné obstarávanie, ktoré má zabezpečiť reguláciu vstupu motorových vozidiel do pešej zóny, pretože prinieslo mnoho sporných reakcií verejnosti. Zároveň navrhla, aby sa plánované financie na túto reguláciu (168 000 eur) nepoužili dovtedy, kým sa nenájde dobré technické i legislatívne riešenie uvedeného zámeru. Taktiež požiadala mesto, aby verejné obstarávanie, ako aj tvorba dokumentov o vstupe motorových vozidiel do pešej zóny, boli konzultované a schválené poslancami. Jej návrhy poslanci za KNP a SPŽ schválili. Ukazuje sa, že správna vec, akou je urobiť poriadok vo vjazde motorových vozidiel do pešej zóny, narazila na nedostatočnú diskusiu zo strany mesta s odbornou i laickou verejnosťou, ktorá väčšinou požaduje, aby vstup a pohyb vozidiel bol monitorovaný moderným kamerovým systémom na úrovni 21. storočia.

 
Opäť sa podsúva dojem niečoho nekalého („sporné aktivity mesta“). Verejné obstarávanie koordinuje štatutár mesta, nie mestské zastupiteľstvo. Navyše bolo zahájené na základe toho, že samotní poslanci na jeho výsledok v minulosti v rozpočte odsúhlasili finančné krytie. Paradoxne návrhom poslankyne Ľudmily Chodelkovej sa môže mesto dostať do problémov, kedy bude po riadne a zákonne vykonanom procese verejného obstarávania bez možnosti naplniť zmluvný vzťah. Aj k tejto téme je nutné pristupovať odborne a nie politicky. Nikto nevymýšľa žiadne nové pravidlá vstupu do pešej zóny a pohybu v nej. Ide len o zavedenie systému, ktorý by doteraz existujúce pravidlá vynucoval automaticky bez potreby byť odkázaný na hliadky mestskej polície. A toto by určite ocenili najmä peší návštevníci pešej zóny.
Zástupcovia mesta tento zámer konzultovali s verejnosťou a poslancami na 3 stretnutiach, kde si vypočuli a prediskutovali pripomienky pripravovaného VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Následne po vyhodnotení pripomienok, z ktorých časť bola akceptovaná na strane mesta, sa trikrát zišla skupina poslancov, ktorí s predkladateľmi toto VZN opäť analyzovali a dohodli sa na konečnom znení. Zázračne, práve tí istí poslanci toto spoločne pripravené VZN na aprílovom zastupiteľstve neschválili, pretože boli atakovaní istou skupinou podnikateľov, ktorým toto VZN nevyhovuje. Následne poslankyňa Ľudmila Chodelková dala návrh, aby sa pripravilo VZN zohľadňujúce všetky pripomienky, najmä tie od podnikateľov. Takže na jednej strane súhlasila s tým, čo sa dohodlo spoločne, a na strane druhej žiada pripraviť VZN, ktoré vyhovuje podnikateľom. Čo sa týka návrhu pani poslankyne, aby sa zaviedol moderný kamerový systém na monitorovanie evidenčného čísla vozidla s následným pokutovaním v prípade neoprávneného vstupu, tak viackrát sme avizovali, že tento systém v našich legislatívnych podmienkach nie je možný, resp. je nelegálny, keďže v mestskom prostredí a prostredníctvom mestskej polície nie je možné dokazovať porušenie nariadenia obrazovým alebo zvukovým záznamom. Tento fakt poslanci zastupiteľstva ignorujú a zakaždým žiadajú pripraviť nelegálny systém. Mesto má záujem o prípravu tak kvalitného VZN, ako aj o účinný systém na reguláciu vstupu, ale politikárčením to nejde dosiahnuť. Preto žiadame, aby Ľudmila Chodelková konečne začala počúvať odborníkov a nie podnikateľov, a aby si uvedomila, že to, čo žiadajú, nie je v našich podmienkach možné. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na organizáciu dopravy v pešej zóne podľa uznesenia, ktoré bolo prijaté na aprílovom zastupiteľstve, a ktoré bude predmetom spoločného stretnutia, kde bude priestor na pripomienkovanie.

 
 
ohrozujúca zmluva
Poslanec Jozef Juriš (SPŽ) po konzultácii s právnikmi a v dobrej viere pripomienkoval zmluvu, ktorá sa má podpísať vo veci výstavby bytov na Dlabačovej ulici. Poukázal na to, že niektoré ustanovenia zmluvy sa môžu obrátiť voči mestu. V krajnom prípade sa môže stať, že subjektu, ktorý by vyhral výberové konanie, by sa mohol dostať do vlastníctva mestský pozemok v centre za jedno euro a subjekt by mohol bezplatne získať projektovú dokumentáciu, ktorú platilo mesto. Poslanci zámer schválili, nie však nájomnú zmluvu pre investora. Primátor Choma sa k tomu vyjadril nasledovne: „Stretol som sa už na zastupiteľstve so všeličím, ale takýto postoj poslancov stále neviem pochopiť.“ Fakt je ale ten, že keď napríklad poslanci v minulosti schvaľovali inú zmluvu – o kúpe pozemkov na Solinkách, vyvolalo to veľkú vlnu kritiky. Niektorí poslanci vtedy dali podnet na prokuratúru, či cena navrhovaná mestom bola v súlade so zákonom, prokuratúra konštatovala: NEBOLA. Každý poslanec má právo hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A vrcholní predstavitelia mesta by si mali spytovať svedomie, prečo im verí stále menej a menej poslancov.

Veľká škoda je, že poslanci v dobrej viere nedoplnili, že všetky výhrady poslanca Jozefa Juriša boli priamo na rokovaní zastupiteľstva odborne zodpovedané. Navyše ťažko viesť kvalifikovanú diskusiu, keď výhrady pripravené neznámym subjektom v pozadí, boli prednášané až priamo na rokovaní zastupiteľstva. Načo sú potom tie „adorované“ komisie? Pochopiteľne každý poslanec má právo hlasovať podľa svojho svedomia, ale tiež by sa mal jednoznačne vyjadriť, ak má konkrétne výhrady. Ak je naozaj, ako teraz čítame, tá zmluva dokonca „ohrozujúca“, potom je otázne, prečo za schválenie tohto materiálu hlasovali aj niektorí členovia klubu nezávislých poslancov, aj niektorí členovia klubu poslanca Jozefa Juriša, a prečo ani samotný poslanec Juriš nebol proti? No a pri hlasovaní o nájomnej zmluve taktiež viacerí poslanci neboli proti, len sa zdržali. To je samozrejme politicky najlepšie – na jednej strane môžu hovoriť, že veď oni neboli proti projektu bytového domu a inokedy môžu povedať, že oni predsa nehlasovali za takú „ohrozujúcu“ zmluvu. Ako sa kedy hodí, a práve takéto politikárčenie bráni vedeniu mesta implementovať osožné projekty pre Žilinčanov, čo je skutočná škoda.
 
 
klientelizmus viceprimátora Gromu
Viceprimátor Žiliny Patrik Groma odmietol, že by konal klientelisticky, keď ako konateľ spoločnosti Žilina Invest objednával printovú reklamu za 3000 eur vo firme svojho kamaráta, ktorá vydáva schránkový mesačník Žilinský kuriér, kde si viceprimátor Groma robí predvolebnú reklamu. Poslanec Groma tvrdil, že všetko je v poriadku, veď bolo verejné obstarávanie. Nevysvetlil však, že žiadne verejné obstarávanie nemuselo byť, pretože túto reklamu mohol zdarma a v rovnakom pokrytí uverejniť v mestských schránkových Radničných novinách (RN). Tie vznikli podľa slov primátora Chomu práve preto, aby mesto a mestské spoločnosti mohli informovať občanov o svojich aktivitách v RN zadarmo, čím malo mesto ušetriť veľké finančné prostriedky, ktoré boli v minulosti vynakladané na články a reklamu v miestnych médiách. Ale veď čo je to 3000 mestských eur presmerovaných do vrecka kamaráta?

Transparentné verejné obstarávanie prinieslo víťaza verejnej súťaže. Zadanie zákazky (vyhlásenie súťaže), ak je v súlade s legislatívou o verejnom obstarávaní, nie je samo osebe sprostredkovaním. Vždy však vzniká verejnému funkcionárovi povinnosť oznámiť osobný záujem, pretože verejný funkcionár nemôže uprednostniť osobný záujem nad verejným záujmom. A to sa aj stalo. Inzercia priniesla predaj majetku, ktorý sa 15 rokov nepodarilo predať. Uverejnenie oznámenia o verejnej súťaži v novinách je preto transparentným krokom. Spoločnosť Žilina Invest inzerovala aj v ďalších piatich médiách, a to prekvapujúco poslanci nenapádajú.
 
 
svetový deň bez áut
Bol schválený návrh poslankyne Ivety Martinkovej (KNP), aby počas Európskeho týždňa mobility, konkrétne v piatok 22. septembra, kedy je Svetový deň bez áut, vodiči mohli v Žiline cestovať mestskou hromadnou dopravou zdarma. Cestovným lístkom bude vodičský preukaz. Je to symbolická záležitosť, ktorá je výzvou, aby ľudia častejšie používali MHD, a tak šetrili životné prostredie.

Veríme, že aj poslanci pôjdu príkladom práve v tento deň a nebudú využívať vlastnú individuálnu automobilovú dopravu. Jedna vec je o tom hovoriť, druhá vec je vyskúšať si to v praxi.
 
 
snaha o likvidáciu živobytia Petra Fiabáne
Hlavný kontrolór predložil poslancom správu o kontrole v Mestskej krytej plavárni, ktorá skončila rok 2016 v strate. Nezávislý poslanec Ján Púček navrhol primátorovi, aby odvolal riaditeľa plavárne. V správe boli uverejnené niektoré jednostranné a účelové informácie diskreditujúce poslanca Petra Fiabáne, jeho firmu Nereus, a teda aj jeho aktivity s deťmi, mládežou a dospelými na Mestskej plavárni – akoby medzi riadkami on mohol za stratu plavárne. Správa konštatovala, že všeobecne dávať zľavy spoločnostiam a športovým klubom (teda aj takým, ktoré učia deti plávať), je nehospodárne. Autori správy akoby zabudli, že poslanec Peter Fiabáne na Mestskej plavárni neprevádzkuje krčmu ani súkromnú bezpečnostnú službu, ale že v kontrolovanom roku 2016 napriek zľavám zaplatil plavárni 60 000 eur, že za posledných 10 rokov kurzy plaveckej školy Nereus absolvovalo 15 367 žiakov materských a základných škôl, že vychoval mnoho úspešných športovcov i reprezentantov Slovenska. So súhlasom primátora bolo Petrovi Fiabáne tento rok zvýšené nájomné za kancelárie pamätajúce dobu socializmu na 114 eur za meter štvorcový. Mesto Žilina v posledných rokoch zlikvidovalo Centrum voľného času Žirafa, v rámci ktorého mohli športovať tisíce detí a mládežníkov, vyštvalo spod krídiel svojho Centra voľného času majsterky sveta Mažoretky, folklórny súbor Liesku a tanečný súbor Diana, ktoré pracovali celé desaťročia s deťmi a mládežou a ktoré úspešne reprezentovali mesto a SR na súťažiach doma aj v zahraničí. Teraz ide mesto úspešne likvidovať podmienky pre plávanie detí a mládeže, čoho dôsledkom môže byť väčšie finančné zaťaženie rodičov detí. A to sa mesto vychvaľuje, v akej je dobrej finančnej kondícii. Smutné. Poslanci Peter Ničík (KNP), Juraj Popluhár (Smer) a ďalší povedali, že majú úctu k tomu, čo Peter Fiabáne pre deti v Žiline robí. Poslanec Ľubomír Plešinger (KNP) navrhol, že ak má mesto problém so zmluvami, ktoré plaváreň uzavrela s Nereusom (a ďalšími plaveckými subjektami), nech ich prehodnotí spolu s Petrom Fiabáne (či šéfmi plaveckých subjektov), ale nech neohrozuje podmienky plávania pre deti. Za obsah zmluvy je zodpovedný predovšetkým riaditeľ plavárne dosadený primátorom Chomom.

likvidácia živobytia poslanca Petra Fiabáne primátorom Chomom
Primátor Choma povedal, že učiť deti plávať budú zamestnanci mestskej plavárne – a to zdarma. Tento jeho zúfalý výkrik do tmy má jednu otázku a to prečo likvidovať niečo čo funguje dobre v prospech občanov nášho mesta? Súčasne bude mať tri dôsledky. Po prvé, mesto to bude niečo stáť, a nebude to málo. Po druhé, bude kvalita takýchto služieb lepšia? A po tretie – a to je hlavný cieľ – týmto sa úplne zlikviduje športová činnosť klubu Nereus Petra Fiabáne na Mestskej plavárni. Predstave si, že by mesto zo svojich peňazí postavilo krčmu (alebo obchod alebo nemocničku alebo pizzériu alebo zriadilo súkromnú bezpečnostnú službu…) tam, kde má krčmu (obchod/nemocnicu/pizzériu/SBSku…) nejaký poslanec a mesto by vo svojej krčme nalievalo zdarma, obchod by rozdával zdarma, nemocnica by bola úplne zdarma, pizza by bola úplne zdarma či služby SBS by boli zadarmo… Komunizmus ako vyšitý. Koľko by asi trvalo, kým by vďaka takýmto nečestným praktikám skrachoval dotyčný poslanec? A toto chce primátor Choma urobiť. Čo bude nasledovať? Kto bude ďalší na odstrel? Len preto, že by Peter Fiabáne mohol, ak sa rozhodne, kandidovať na budúceho primátora mesta. Ako čerešnička na takto upečenej rozlúčkovej torte zaznelo prehlásenie primátora na pôde Mestského úradu pred viacerými ľuďmi: „Zvýšil som nájomné na plavárni Fiabánemu, teraz som zvedavý, ako bude hlasovať na Mestskom zastupiteľstve“.

Toto je asi najlepšie z celej „tlačovej správy“ Klubu nezávislých poslancov (KNP) MZ v Žiline. O kúsok vyššie Klub nezávislých poslancov obviňuje viceprimátora z klientelizmu. A tu sa práve tí istí pisatelia domáhajú faktického klientelizmu pre poslanca Petra Fiabáne. Pretože mesto sa má podľa nich vlastne postarať o jeho „živobytie“ (resp. ho udržať) bez ohľadu na okolnosti. Za každú cenu musí mať konkrétny človek vždy na plavárni nájom (a podľa možnosti aj za dobrú cenu) len preto, že je poslanec a je to jeho živobytie. Myslíme si, že týmto urobil pisateľ tohto prehlásenia samotnému poslancovi Petrovi Fiabáne medvediu službu. Prirovnávať športovú činnosť, ktorá je aj jednou zo zložiek činnosti mesta, s krčmou, pizzériou alebo SBS, je nemiestne. Kým zabezpečovať podmienky pre športovú činnosť je jednou z úloh mesta, asi nikto nečaká, že by mesto začalo podnikať v poslancami uvedených odboroch.
 
 
viceprimátor Groma opäť klame
Viceprimátor Groma opäť klamal na Mestskom zastupiteľstve. Po predchádzajúcich útokoch na viacerých poslancov, tentoraz obvinil poslanca Petra Ničíka z údajných kvetnatých rečí na aprílovom Mestskom zastupiteľstve, kde sa kreovala Nadácia Mesta Žilina. Pravda je taká, že Peter Ničík na uvedenom zastupiteľstve nebol prítomný, takže tam ani nemohol nič rozprávať. Väčšinu poslancov už neprekvapuje, že viceprimátor Groma neustále klame, uráža a kriminalizuje, hoci sám má maslo na hlave. Viceprimátor Groma sa za svoje klamstvo neospravedlnil.

Nešlo v podstate o „kvetnaté reči na zastupiteľstve“, ale o to, či a ako sa poslanci zasadili o podporu nadácie a hľadanie zdrojov pre ňu. Poslanec Peter Ničík sám povedal, že nie je jeho úloha tie zdroje hľadať, a práve k tomuto viedla viceprimátorova diskusia v zastupiteľstve.
 
 
porušovanie zákona
Nezávislý poslanec Peter Cibulka sa spýtal primátora, ako je možné, že Mesto Žilina zrušilo elokované pracovisko školy na Hollého ulici bez súhlasu Mestského zastupiteľstva, čo je protizákonné. Primátor na to nevedel odpovedať. Mesto Žilina chcelo v septembri 2017 od poslancov, aby so spätnou platnosťou k 30. júnu 2017 odsúhlasili zrušenie elokovaného pracoviska školy (aj školského klubu i školskej jedálne) na Hollého ulici. Poslanec Ľubomír Bechný (KNP) upozornil, že hlasovať o takomto zrušení sa malo niekedy v apríli a nie až následne, keď mesto prepustením a premiestnením zamestnancov školy i žiakov, školu bez súhlasu zastupiteľstva prakticky zrušilo.

Na mestskom zastupiteľstve v Žiline zo dňa 7. 11. 2016 Uznesením č. 192/2016 poslanci zobrali na vedomie Aktualizáciu koncepcie rozvoja školstva v meste Žilina na obdobie rokov 2017 - 2018. V koncepcii bol prezentovaný zámer zrušiť Elokované pracovisko Hollého 66. Po tomto schválení mesto podalo 20. 3. 2017 žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie Elokovaného pracoviska Hollého 66 zo siete škôl a školských zariadení k 30. 6. 2017. Ministerstvo nemalo žiadne námietky a vydalo Rozhodnutie o vyradení zo siete k 30. 6. 2017. Žiadosť o vyradenie podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona č. 596/2013 predkladá zriaďovateľ. Mesto v tomto postupe v žiadnom prípade neporušilo uvedený zákon a postupovalo chronologicky podľa platnej legislatívy. Podľa zákona č. 596/2003 školu alebo školské zariadenie zruší obec všeobecne záväzným nariadením po jeho vyradení zo siete v súlade s Rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete. A to sa presne stalo. Preto by si napríklad aj pán poslanec Peter Cibulka mal pred vystúpením v zastupiteľstve riadne preštudovať legislatívu SR k danej problematike, aby nevnášal do verejnosti informácie nezakladajúce sa na pravde.
 
 
neúcta k poslancovi
Primátor Choma sa zmienil, že poslanec Peter Fiabáne, ktorý sa ospravedlnil, že na septembrové mestské zastupiteľstvo nepríde, bol ráno v deň zastupiteľstva videný na rohu Radničnej ulice v Žiline. Poslanec Ľubomír Bechný upozornil primátora Chomu, že Peter Fiabáne je v zahraničí. Primátor Choma sa za svoju invektívu neospravedlnil.

Ako píšu samotní poslanci, primátor nehovoril, že ho videl, ale že má informáciu, že bol videný. Keďže samotný poslanec sa rokovania zastupiteľstva (o dátume ktorého vedel skoro rok vopred) nezúčastnil, nebolo možné na rokovaní informáciu poslanca Ľubomíra Bechného overiť.
 
 
strata dôvery
Poslanec Peter Ničík (KNP) oznámil Mestskému zastupiteľstvu, že už nemá dôveru v dobrý úmysel mesta pri organizovaní verejných obstarávaní. Viedli ho k tomu fakty z niektorých predchádzajúcich obstarávaní: a) keby sa po veľkom mediálnom škandále nezrušilo prvé verejné obstarávanie primátorského auta, mesto by prišlo o 7 000 eur; b) boli súťaže, do ktorých sa prihlásil len jediný záujemca a mesto presadzovalo ich schválenie; c) mesto vyhlásilo verejné obstarávanie ešte predtým, ako predložilo poslancom na schválenie zámer, z ktorého malo vyplynúť verejné obstarávanie a pod. i to, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že mesto Žilina porušilo zákon o verejnom obstarávaní pri súťaži o kúpu primátorského auta za 80 000 eur. V súčasnosti sa realizuje správne konanie o uložení sankcie.

Poslanec Peter Ničík verejne obvinil predstaviteľov mesta z toho, že niektoré verejné obstarávania mali byť „šité na mieru“. Napriek upozorneniu zo strany primátora sa za tento svoj výrok neospravedlnil. Vyhlásenie zákaziek je pritom verejné, ktokoľvek môže dať komukoľvek „tip“, aby sa prihlásil do súťaže. K nákupu osobného motorového vozidla – mesto Žilina ako verejný obstarávateľ nesúhlasí s druhostupňovým rozhodnutím Rady ÚVO, pretože mení a upravuje pôvodné prvostupňové rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, takým spôsobom, že ho podstatne mení v zmysle odvolania sa mesta v prvom stupni. Nakoľko sa proti rozhodnutiu Rady ÚVO nie je možné odvolať, mesto využilo svoje zákonné právo obrátiť sa na príslušný súd. Tvrdenia v médiách, ktoré boli prezentované aj niektorými poslancami, vychádzajú z ich presvedčenia o absolútnej neomylnosti príslušného orgánu štátnej správy, čo ako sa ukazuje v mnohých iných prípadoch, nie je realitou. K obstarávaniu tzv. primátorského auta je ešte zaujímavé dodať, že to boli práve poslanci zastupiteľstva, ktorí odsúhlasili rozpočet na jeho obstaranie vo výške 80 000 EUR. Pozmeňovací návrh na jeho zníženie neprišiel, naopak, niektorí členovia klubu nezávislých poslancov boli za, iní ani neboli proti, len sa opäť „zdržali“. K výstavbe bytového domu na Dlabačovej ul. – tvrdenia, že sa prihlásil len jeden uchádzač, sú klamlivé a vychádzajú z neznalosti. Verejného obstarávania sa zúčastnili štyria uchádzači. Záver, že „mesto vyhlásilo verejné obstarávanie ešte predtým, ako predložilo poslancom na schválenie zámer, z ktorého malo vyplynúť verejné obstarávanie“. Riešenie verejných obstarávaní je vo výlučnej kompetencii štatutárneho orgánu mesta, teda primátora, ktorý koná vždy v intenciách zákona.
 
 
160 000 eur netransparentne do čiernej diery
Mesto Žilina neustále deklaruje, v akej dobrej finančnej kondícii sa nachádza. Keď sa pozriete, aké špinavé je mesto, ako sa nedá parkovať na sídliskách – najmä večer a cez víkendy, ako nekvalitne boli pokosené niektoré mestské trávnaté plochy, ako si musí mestská spoločnosť Žilina Invest (podiel vlastníctva mesta: 51 %) požičiavať peniaze, pričom na poplatkoch a úrokoch za takúto pôžičku (faktoring) zarobila firma viceprimátorovho brata Gromu 13 334 eur a podobne, ani sa vám veriť nechce, či ste dobre počuli. Napriek tomu predseda predstavenstva Mestského hokejového klubu Marián Tittl a Mestský úrad navrhli (a viacerí poslanci schválili) ďalšiu dotáciu do žilinského hokeja: 160 000.- eur. Bez toho, aby v návrhu boli rozpísané konkrétne položky a konkrétne sumy, ktoré sa budú z tejto dotácie platiť. Nechceme byť hrobármi žilinského hokeja, ale takéto netransparentné sypanie peňazí do čiernej diery považujeme za veľmi veľmi zlé rozhodnutie. A navyše, myslíme si, že to len na krátku dobu oddiali finančnú agóniu žilinského hokeja – do chvíle, kedy bude znova žiadať mesto o ďalšiu dotáciu.

Opäť treba doplniť, že niektorí členovia Klubu nezávislých poslancov neboli proti, len sa „zdržali“. Teda nemali ani dostatok odvahy povedať svoj jednoznačný názor, či sú za alebo proti. Ono je to samozrejme také ľúbivejšie povedať, že „MsHK sa mi nepáči, ale zároveň sme nehlasovali za jeho pochovanie“. Poslanci sú tí, ktorí rozhodnú, či hokej v Žiline ďalej bude alebo nie. Mali by sa k tomu postaviť chlapsky a neskrývať sa za dvojzmyselné vyjadrenia a hlasovania či spájanie hokeja s kosením trávy. Jedna vec je prijímať zodpovednosť a rozhodnutia, druhá vec je len o tom rozprávať. Ale z planých rečí sa ani hokej nenaje.
 
 
mesto s tvárou
Ak má byť mesto Žilina mesto s tvárou, malo by odškodniť všetkých svojich občanov, ktorým v minulosti ublížilo. Poslanci odsúhlasili návrh na schválenie dohody o urovnaní s pani Miroslavou Blahovcovou, ktorej Ústavný súd SR priznal, že mesto Žilina porušilo jej práva.

Treba to uviesť na správnu mieru: z rozsudku, ktorý na rokovanie zastupiteľstva predložil poslanec Peter Ničík vyplýva, že rozhodoval Najvyšší súd SR, ktorý nekonštatoval, že by mesto porušilo práva pani Blahovcovej, ale ktorý konštatoval, že došlo k porušeniu práva pani Blahovcovej na riadne odôvodnenie rozhodnutí zo strany nižších súdov (nie mesta). Zároveň tiež treba povedať, že doteraz nebolo v tejto veci právoplatne rozhodnuté.
 
 
nevýhodné predaje
Návrhy cien, za ktoré sa predávajú mestské pozemky predkladá poslancom Mestský úrad. Častokrát sa stáva, že odborné komisie musia dávať návrhy na zvýšenie týchto cien, pretože sa stáva, že niektoré ceny navrhované Mestským úradom nemajú logiku dobrého predaja. Nezávislý poslanec Ján Púček konštatoval, že Mesto Žilina predáva svoje pozemky za nevýhodné ceny a predložil svoj návrh metodickej pomôcky na určovanie cien nehnuteľností v Žiline. Primátor Choma navrhol, že on tento problém vyrieši. Prečo až teraz, po verejnej kritike?

Určite je každý z poslancov, ktorí sa podpísali pod tieto svoje tvrdenia, odborníkom na znalectvo s príslušnou odbornosťou a oprávnením znalca. Znalci sú vyberaní náhodne a anonymne v rámci celej SR cez elektronické trhovisko. Každý znalec ohodnocuje jeden konkrétny pozemok s jeho konkrétnymi špecifikáciami a charakteristikami. Ak majú poslanci záujem, nie je problém si na úrade tieto posudky vyžiadať a naštudovať (keďže obsahujú nielen uvedenie konečnej ceny, ale aj metodiku jej výpočtu); taký záujem sme zatiaľ ale neevidovali. Poslanci pritom majú právo navrhnúť akúkoľvek cenu a taktiež potom niesť dôsledky svojho rozhodnutia, návrhom znalca nie sú nijakým spôsobom viazaní. Taktiež sme zo strany Klubu nezávislých poslancov doteraz na rokovaniach zastupiteľstva neevidovali nejaký záujem o navyšovanie cien. Ale potom sa nesmie stávať to, že navrhovanie cien bude ako na tureckom bazári štýlom „minule ste nám v Bytčici dali cenu 80 € za meter, tak aj teraz u vás v Bánovej dáme cenu 80 € za meter“. Tieto dôsledky potom nesú žiadatelia o kúpu týchto pozemkov a nakoniec aj mesto, keď chce od iných ľudí (alebo tých istých) vykupovať pozemky pre seba, kde potom obyvatelia žiadajú od mesta recipročný prístup. Poslanci sa nemusia vyhovárať; keďže podľa toho ako sa vyjadrujú k záverom znaleckých posudkov (ktoré si nikto z nich nepríde prečítať), určite vedia navrhnúť sami adekvátnu cenu. Len na dôvažok – tzv. metodickú pomôcku má mesto už od roku 2013, schválenú uznesením mestského zastupiteľstva (a poslancov) č. 9/2013. Táto sa teda už 4 roky používa pre pozemky o výmere 50, resp. 100 m2.
 
 
viceprimátor podrazil primátora
Návrh mesta na schválenie výhodnej zmluvy vo veci prístreškov MHD predložený primátorom Chomom „zarezal“ viceprimátor Patrik Groma, ktorý ho ako jediný nepodporil, a keďže v tom čase bolo v rokovacej sále málo poslancov a na návrh bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, návrh neprešiel. Viceprimátor Groma týmto podrazil svojho primátora Chomu. Mestu hrozí, že bude musieť vyčleniť 375 000 eur na vybudovanie nových prístreškov zastávok.

Primátora podrazili práve tí poslanci, ktorí nemali potrebu zúčastniť sa rokovania až do jeho „trpkého“ konca. A taktiež poslanci, ktorí neschválili viaceré dobré návrhy ako je napr. projekt bytového domu na Dlabačovej ulici. Nehovoriac o tom, že samotní nezávislí poslanci pripúšťajú, že pri hlasovaní v sále jednoducho nesedelo ani len toľko poslancov, aby sa vôbec mohlo hlasovať. Pri tomto konkrétnom prípade to boli práve tí poslanci, ktorí v minulom roku neprijali žiadne uznesenie k pôvodnému návrhu na vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov pre prístrešky. Nie že zamietli, ale ich sa nenazbierala ani len nejaká väčšina, ktorá by povedala áno alebo nie.
 
 
toto sa z oficiálnej správy nedozviete
Aj takéto bolo septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiline. Ale to sa v oficiálnej správe mesta o tomto zasadnutí, ktorú predložil pán hovorca Pavol Čorba, nedočítate.

Z „tlačovej správy“ Klubu nezávislých poslancov sa toho nedozviete oveľa viac. Ako napríklad to, že ku koncu rokovania už jednoducho 1/3 poslancov necítila potrebu sedieť a rokovať. A taktiež sa títo poslanci tiež moc nechvália tým, že si svoju základnú odmenu (bez ďalších odmien) za prácu poslanca zvýšili na úroveň minimálnej mzdy obyčajného pracujúceho človeka na Slovensku. Toto svoje zvýšenie odmien o viac ako 100 % odôvodnili ušľachtilými zámermi s cieľom priblížiť sa k adekvátnej odmene za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v krajskom meste. Poslanci tvoria prvý kontakt v riešení požiadaviek občanov v obvodoch, ktoré sú počtom obyvateľov väčšie ako väčšina miest v Slovenskej republike. Kompletný materiál s menami tých, ktorí si zvýšenie svojich vlastných odmien navrhli, je verejnosti prístupný na adrese: http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20170215114146.pdf. Napriek tomu nie všetci sa zúčastnili rokovania zastupiteľstva až do konca, a nie všetci k tomu pristupovali konštruktívne, ako by sa prirodzene očakávalo.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ