Na 26. zastupiteľstve rokovali poslanci viac ako 12 hodín

0
850
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Tlačová správa

Žilina 27. 6. 2017 – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa v pondelok 26. júna stretli na 26. zasadnutí, na ktorom rokovali o viacerých témach. Venovali sa rôznym oblastiam počnúc športom, kultúrou, sociálnymi službami, financiami až po školstvo či dopravu.

   Júnové mestské zastupiteľstvo prinieslo rozpravu o viacerých témach, ktoré rezonujú v našom meste. Poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk v Žiline. Dôvodom úpravy prevádzkového poriadku bol fakt, že správa pohrebísk sa rozšírila o nové pohrebisko na vojenskom cintoríne Bôrik, kde vznikli nové urnové miesta v urnovom háji a v urnovej stene. Zároveň sa úpravy týkali i cenníka, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku, a to zrušením niektorých poplatkov, napr.: poplatok za zmenu nájomcu hrobového miesta, manipulačného poplatku za vystavenie písomnej výzvy, vyčistenie hrobového miesta, poplatku za vývoz stavebného odpadu a zeminy po výkopoch na pohrebiskách z dôvodu, že tieto poplatky boli zneužívané kamenárskymi firmami a pohrebnými službami. Niektoré poplatky boli upravené a doplnené o nové položky týkajúce sa pohrebiska na Bôriku či prenájmu domov smútku.
   Ďalším bodom rokovania mestských poslancov bol aj návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným – Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. Poslaním integrovaného dopravného systému hromadnej dopravy osôb (IDS) je vytvorenie takého systému, ktorý pri daných ekonomických možnostiach uspokojí prepravné potreby obyvateľov a návštevníkov daného regiónu, t. j. poskytne dostatočne kvalitnú a cenovo prístupnú ponuku potenciálnym zákazníkom. Všeobecne to znamená použitie spoločného cestovného dokladu (prestupných cestovných lístkov) bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa dopravy a vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu dopravných prostriedkov jednotlivých druhov dopravy spolupracujúcich na IDS. Kvalitná verejná osobná doprava v regióne je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch a je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu. Vznikom spoločnosti sa mesto Žilina bude aktívne spolupodieľať na zlepšení dopravných podmienok v našom regióne, a tým zlepší i kvalitu poskytovaných dopravných služieb.
   Poslanci taktiež podporili doplňujúci návrh týkajúci sa poskytovania sociálnych služieb. K už existujúcim poskytovaným sociálnym službám po novom pribudne ďalšia. Ide o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorú poskytovateľ poskytuje ambulantnou formou. Fyzická osoba podáva žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári spolu s prílohami na vecne príslušný organizačný odbor Mestského úradu v Žiline. Pre veľký záujem občanov schválili poslanci v doplňujúcom návrhu i poskytovanie sociálnych služieb o novú sociálnu podpornú službu, a to v Dennom centre, Ovocinárska 33, v mestskej časti Trnové. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch – pondelok, streda, piatok, v čase od 13.00 do 17.00 hod.
   Jedným z bodov rokovania, ktorý poslanci schválili, bol tiež návrh na ustanovenie symbolov pre jednotlivé mestské časti v Žiline, a to: Vlčince, Považský Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie. Návrh pozitívne vnímajú i samotní občania a vítajú takúto aktivitu mesta, ktorá ešte viac umocní ich pocit spolupatričnosti a hrdosti na miesto, v ktorom žijú.
   Všetky informácie o činnosti, dochádzke, hlasovaní zastupiteľského zboru a dokumenty k programom zasadnutí nájdete na stránke: www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ