Primátor ocenil najlepších žilinských žiakov

0
1615
Na Radnici mesta Žilina ocenili najlepších žiakov.

Tlačová správa

Žilina 23. 6. 2017 – Ako každoročne, tak aj v tomto roku sa pred letnými prázdninami uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky alebo boli mimoriadne úspešní v športe či iných mimoškolských aktivitách, a tak sa pričinili o reprezentáciu školy, mesta, kraja či Slovenskej republiky. Dnes 23. júna na Radnici mesta Žilina ocenil tých najlepších žiakov primátor Igor Choma.

   „Veľká vďaka patrí najmä rodičom, ktorí umožňujú svojim ratolestiam rozvíjať ich nadanie až natoľko, že nereprezentujú len samých seba, ale robia dobré meno škole a mestu. Zároveň patrí úcta aj pedagógom a pracovníkom škôl za výchovno-vzdelávaciu činnosť, pretože práve pred ich očami rastie naša budúcnosť. Želám všetkým oceneným deťom, aby dosahovali ďalšie úspechy a stali sa tak vzorom pre ich rovesníkov, ktorých možno oceníme v ďalších rokoch,“ povedal Igor Choma počas odovzdávania ocenení.

Ocenenia z rúk primátora si prevzali títo žiaci:
• Ema Jarošová – ZŠ s MŠ, Brodno
• Tatiana Hodoňová – ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov
• Emma Jaššová – ZŠ Vendelína Javorku
• Samuel Rehák – ZŠ Vendelína Javorku
• Michaela Mrázová – ZŠ, Jarná
• Terézia Tarjányiová – ZŠ, Lichardova
• Slavomír Hruška – ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda
• Dominik Filípek – ZŠ, Karpatská
• Stela Blažeková – ZŠ s MŠ, Gaštanová
• Marek Spišák – ZŠ, Limbová
• Radka Balážiková – ZŠ, Martinská
• Barbora Výbochová – Základná umelecká škola L. Árvaya
• Zuzana Michaličková – Základná škola, Námestie mladosti 1
• Veronika Kasáková – ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská
• Gréta Trpišová – Základná umelecká škola Ferka Špániho
• Dorota Močková – Centrum voľného času, Kuzmányho 105

   Zároveň primátor Žiliny ocenil aj žiakov, ktorí uspeli v literárnej súťaži „Keby som bol/a primátorom/kou Žiliny“.

Ocenenia si prevzali títo žiaci:
1. miesto – Petra Šenkárová, Obchodná akadémia, Veľká okružná
2. miesto – Laura Kothajová, Obchodná akadémia, Veľká okružná
3. miesto – Silvia Strempeková, ZŠ, Karpatská

Za osobité spracovanie danej témy vo veršovanej podobe získala ocenenie aj Anna Kováčová zo ZŠ Karpatská.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Na Radnici mesta Žilina ocenili najlepších žiakov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ