Z domova domov

0
3225
Samosprávne kraje majú vo svojej kompetencii aj správu domovov sociálnych služieb.

Vážení čitatelia, dnes vám v rámci kompetencií Žilinskej župy priblížim pobytové sociálne služby – zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia.

   Garantom ich kvality je ŽSK, ktorý je najväčším poskytovateľom týchto služieb v rámci Slovenska. Všetky sociálne zariadenia som navštívil a viac‑menej viem, „kde ich tlačí topánka“. Preto ako župný poslanec vynakladám maximálne úsilie na to, aby som tejto oblasti bol čo najviac nápomocný. Ale pekne poporiadku. Každý občan kraja má právo výberu druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby. Pri prijatí do zariadenia však musí spĺňať zákonom stanovené podmienky a postup. V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby si ako účastník konania podáva na úrade ŽSK, odbore sociálnych vecí vyplnenú a vlastnoručne podpísanú žiadosť o posúdenie odkázanosti na pomoc inej osoby. Ak je účastníkom konania dieťa, žiadosť podpisuje jeho zákonný zástupca. Ak je účastníkom konania občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, túto žiadosť podpisuje súdom stanovený opatrovník. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže ju zaňho podpísať aj iná fyzická osoba, a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s lekárskym nálezom s príslušnými kópiami odborných vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov) je potrebné doručiť na Úrad ŽSK. Tlačivo si môžete stiahnuť z web sídla ŽSK www.region­zilina.sk v časti žiadosti a formuláre alebo vám ho poskytnú zamestnanci odboru sociálnych vecí ŽSK. Samosprávny kraj po návšteve posudkovými zamestnancami vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (určuje mieru postihnutia a potrebnej podpory), návrh druhu sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak nejde o stav trvalý. Samosprávny kraj postupuje v tejto veci podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní). Pre občana je dôležité, aby sa v prípade, ak súhlasí s obsahom rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ihneď po doručení vzdal možnosti odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, v opačnom prípade plynie 15‑dňová lehota. Až po jej uplynutí sa rozhodnutie stane právoplatným. Je nevyhnutné, aby právoplatnosť rozhodnutia bola na rozhodnutí riadne vyznačená samosprávnym krajom. Po správoplatnení rozhodnutia si žiadateľ môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a to buď na Úrad ŽSK alebo priamo do zariadenia sociálnych služieb, ktoré si sám vybral. K nástupu do zariadenia sú potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.
   Z môjho pohľadu ide väčšinou o ťažké rozhodnutie, či svojho blízkeho umiestniť v sociálnom zariadení. Ak však rodina už nemôže zabezpečovať zvyšujúce sa potreby zdravotne postihnutého rodinného príslušníka, je namieste obrátiť sa na profesionálov. Oni vedia nahradiť domov (bývanie, stravovanie, hygienu, spoločenské vyžitie, šport a pod.), ale rodinu nahradiť skutočne nedokážu. Preto je na mieste úzka spolupráca rodiny a kľúčových zamestnancov sociálnych zariadení. Korektné a blízke vzťahy sú neodmysliteľnou súčasťou života jednotlivých ­klientov sociálnych zariadení. Nebudú mať pocit, že sú niekam odložení a nepotrební.


Ľubomír Sečkár
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ