Pomoc aj pre okolie

0
730
Budova ÚNSS Žilina na Karpatskej 10.

ÚNIA SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH ŽILINA

   Strata alebo poškodenie zraku spôsobujú v živote človeka mnoho zmien a v neposlednom rade aj problémov pri každodenných situáciách, ako sú výkon povolania, športové aktivity, koníčky, samostatný pohyb či komunikácia s inými ľuďmi.
   Podľa štatistík WHO je na svete 314 milió­nov ľudí so zrakovým postihnutím, čo je 4,7 % ľudí v populácii. Aj ­napriek preventíve a pokroku v medicíne toto číslo neustále narastá.
   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiace a slabozraké osoby, ich priaznivcov, priateľov, rodičov detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Pre zahraničné styky je oficiálny názov organizácie Slovak Blind and Partially Sighted Union v anglickom jazyku.
   ÚNSS je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá poskytuje sociálnu pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím ambulantne. Sociálne poradenstvo vykonáva pre klientov individuálne alebo v malých skupinách. Sociálna rehabilitácia a konkrétny nácvik špecifických zručností sa v prípade potreby alebo požiadaviek klienta môže realizovať priamo v jeho domácom prostredí alebo na pracovisku, a to prostredníctvom siete krajských stredísk. Jedným z nich je aj Krajské stredisko Žilina (KS ÚNSS Žilina) so sídlom na Karpatskej ul. 10, 010 08 Žilina. Sociálny klient Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je zrakovo postihnutý človek, bez ohľadu na členstvo v ÚNSS, resp. skupina zrakovo postihnutých ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa nachádzajú v sociálne nepriaznivej životnej situácii, ako aj ich bezprostredné sociálne prostredie (rodičia zrakovo postihnutých, príbuzní, priatelia, spolužiaci, zamestnávatelia a ich ďalšie bezprostredné okolie) a celá spoločnosť.
   ÚNSS Žilina, tak ako každé krajské stredisko, poskytuje svoje služby pre klientov bezplatne.
   Viac informácií nájdete na www.unss.sk alebo na www.zilina.unss.sk.


Jana Filipová
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ