Zákonné sankcie z porušenia povinností poslanca mestského zastupiteľstva

0
1707
Poslanec pri výkone svojej funkcie nesmie presadzovať osobný záujem pred verejným.

   Poslanec MsZ ako verejný funkcionár musí mať na zreteli, že táto funkcia je spojená so správou verejných vecí a s nakladaním s verejným majetkom. Pri výkone svojej funkcie musí presadzovať a chrániť verejný záujem a nesmie pri tom uprednostniť osobný záujem.
   Verejný funkcionár nesmie (a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb (FO) alebo právnických osôb (PO); to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá mu vyplýva z výkonu jeho funkcie, (b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona, (c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú FO alebo PO okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk so štátom, obcou, VÚC, štátnym podnikom, štátnym fondom, s FNM SR alebo inou PO zriadenou štátom, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou VÚC alebo inou PO s majetkovou účasťou štátu, FNM SR, obce alebo VÚC, (d) nadobúdať majetok od štátu alebo FNM SR inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára, (e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením, (f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu, (g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.
   Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. Takéto oznámenie je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa.
   Mestský poslanec nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov. Ak vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, (a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, (b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, (c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch PO vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných PO; tiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky, (d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, (e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. K písomnému oznámeniu priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov FO alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny rok.
   Ak poslanec poruší pri výkone svojej funkcie uvedené pravidlá, môže byť voči nemu začaté konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Vykonáva ho MsZ z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodneného podnetu.
Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie poslanca v rozpore s ústavným zákonom alebo zákonom, ako aj povinnosť zaplatiť pokutu.
   Ak sa rozhodnutím vysloví, že verejný funkcio­nár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie podľa Ústavy SR, ústavného zákona alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť. Rozhodnutím sa vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak (a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, (b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý verejný funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené nemohol dosiahnuť. Rozhodnutie musí byť prijaté najmenej nadpolovičnou väčšinou členov MsZ.
   Pokuta sa ukladá (a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie v stanovenej lehote, (b) v sume zodpovedajúcej 3‑násobku mesačného platu poslanca, ak poslanec uvedie v oznámení neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov, (c) v sume zodpovedajúcej 3‑násobku mesačného platu poslanca, ak poruší obmedzenia po skončení jeho funkcie, (d) v sume zodpovedajúcej 6‑násobku mesačného platu poslanca, ak poruší zákaz nezlučiteľnosti funkcií, zamestnaní a činností, alebo (e) v sume zodpovedajúcej 12‑násobku mesačného platu poslanca, ak poslanec poruší všeobecné povinnosti týkajúce sa presadzovania a chránenia verejného záujmu. Redakčne upravené.


JUDr. Ing. Jozef Kulich, právnik
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ