Služba včasnej intervencie

0
4549
Pri zistení zdravotného postihnutia dieťaťa je vhodné obrátiť sa na odborníkov.

Milí čitatelia, dnes vám predstavím službu včasnej intervencie, ktorú môžete využívať od roku 2014. Ide o novú sociálnu službu pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, alebo sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov ohrozený.

 

Ľubomír Sečkár

   Táto podporná služba pre rodiny bola v Európe zavedená už koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia ako intervencia a prevencia dlhodobých obmedzení u detí do 7 rokov veku. U nás doteraz poskytujú odbornú pomoc lekári a špeciálno-pedagogické poradne. Vo väčšine európskych krajín je koncepcia poskytovania včasnej intervencie výsledkom spolupráce ministerstiev zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Na základe nej pomáha rodine interdisciplinárny tím odborníkov pozostávajúci z pediatra, špeciálneho pedagóga, psychológa a sociálneho pracovníka. Na Slovensku sa zavedením včasnej intervencie do sociálnych služieb podstatne zdôraznila úloha sociálneho pracovníka, ktorý ako odborný poradca má sprevádzať rodinu, byť jej nápomocný, usmerňovať ju, a ak rodina dovolí, prežívať s ňou jej osud ako dobrý priateľ. S odborným poradenstvom a pomocou rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom majú dlhoročné skúsenosti aj pracovníci ambulantnej sociálnej služby, ako sú sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, psychológovia, fyzioterapeuti, ktorí sa denne stretávajú s rodičmi postihnutých detí, keď ich preberajú do svojej 4‑ až 8‑hodinovej dennej opatery. Nová sociálna služba včasnej intervencie ponúka rodičom svoje služby nielen ambulantnou formou, ale aj terénnou priamo v rodinnom prostre­dí dieťatka. Odborný tím pracovníkov je ochotný prísť za rodinou do jej domácnosti a ponúknuť spoluprácu, vzájomnú interakciu a sprevádzanie rodiny v komunikácii s úradmi a rôznymi inštitúciami. S ranou starostlivosťou o deti s podozrením na ­postihnutie, resp. už s diagnózou postihnutia, je nevyhnutné začínať vo veku 0 – 3 roky. Rodičia by preto mali zabezpečiť odbornú intervenciu pre svoje dieťa už od najútlejšieho veku. V opačnom prípade sa znižuje kvalita a výsledný efekt prichádzajúcej odbornej pomoci.
   Potvrdenie diagnózy postihnutia dieťaťa by malo byť zároveň okamihom začatia odbornej intervencie v rodine. Je vhodné, aby rodičia v tomto období spolupracovali s odborníkmi. Ich rodičovstvo si vyžaduje profesionálnu podporu, obzvlášť, keď prijímajú novú životnú situáciu a prispô­sobujú sa jej. Poradenská intervencia odborníkov býva orientovaná nielen na dieťa, ale aj na rodičov. Rodičia v snahe prijať svoje dieťa také, aké je, potrebujú poradiť, ako s ním pracovať, ako riešiť každodenné problémy vzhľadom na jeho hendikep, ako prijať novú situáciu a pritom nájsť stratenú rodinnú pohodu. Vhodné je zapájať rodičov do rozhodovacích procesov o dieťati a posilňovať ich kompetencie v tomto smere. Rodičia ocenia, ak s nimi odborník komunikuje ako s rovnocennými partnermi, ak ich počúva a prijíma ako konkrétnu rodinu, pričom nepoužíva všeobecné a málo zrozumiteľné rady. V komunikácii medzi nimi je žiaduca pravdivosť, neskresľovanie skutočnosti a neprikrášľovanie faktov. Rodičom treba vždy poskytnúť niekoľko alternatív, z ktorých si môžu vybrať. Pritom treba zohľadňovať jedinečnosť každej rodiny, jej očakávania a potreby a aj konečné rozhodovacie právo rodičov.
   V zmysle novej legislatívy patrí sociálna služba včasnej intervencie do pôsobnosti samosprávnych krajov. Preto, ak sa rodina rozhodne pre takúto pomoc, má právo obrátiť sa o radu na príslušný samosprávny kraj, ktorý vedie register všetkých poskytovateľov sociálnych služieb aj včasnej intervencie, a poskytne rodine adekvátne poradenstvo.


Ľubomír Sečkár, poslanec zastupiteľstva ŽSK
Foto: archív autora

ZANECHAŤ ODPOVEĎ