Zamestnanecké autorské dielo

0
1881

Radí vám právnik

   V praxi sa možno často stretnúť s prípadom, že zamestnanec vytvára v rámci plnenia svojich pracovných úloh autorské dielo spadajúce pod režim Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. V súlade s autorským zákonom sa dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu považuje za zamestnanecké dielo. Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Právna úprava zohľadňuje najmä skutočnosť, že zamestnanecké dielo vytvára zamestnanec spravidla v pracovnom čase, používa na to prostriedky a materiálne zabezpečenie poskytnuté zamestnávateľom, dielo vytvára v rámci svojej pracovnej náplne a zamestnávateľ mu za to poskytuje mzdu. Predpokladá sa, že autor ako zamestnanec vytvoril zamestnanecké dielo v rámci svojich pracovných úloh, preto mu zákon nepriznáva žiadnu osobitnú odmenu a dohodnutie prípadnej odmeny nad rámec mzdy je tak ponechané na dohodu zamestnávateľa a zamestnanca.

Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. Vytvorením zamestnaneckého autorského diela autor nestráca autorstvo k tomuto dielu, aj keď je zamestnávateľ oprávnený dielo označiť svojím menom, obchodným menom alebo názvom. Zamestnávateľ je však oprávnený na výkon majetkových práv k takémuto dielu. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor, t. j. zamestnanec udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe, ak nie je dohodnuté inak. Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas aj na zverejnenie diela, označenie diela menom, obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa, dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela. Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu bez právneho nástupcu právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor, ktorým je zamestnanec, ktorý dielo vytvoril. Ak zamestnávateľ nevykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu vôbec alebo ich vykonáva nedostatočne, má autor právo požadovať, aby mu zamestnávateľ udelil za obvyklých podmienok licenciu na použitie zamestnaneckého diela. Zamestnávateľ nie je povinný licenciu podľa prvej vety udeliť, ak je to v rozpore s jeho oprávnenými záujmami, alebo je na strane zamestnávateľa iný závažný dôvod na odmietnutie udelenia takejto licencie.


JUDr. Ing. Jozef Kulich, právnik
Foto: ilustračné

ZANECHAŤ ODPOVEĎ