Poslanci zablokovali výstavbu 150 nájomných bytov

0
1856
Viceprimátor Patrik Groma osobne pri preberaní domu odsúdeného na demoláciu.

Mesto Žilina je pozitívnym príkladom koncepčnej výstavby nájomných bytov. Tento rok odovzdalo dvadsiatku nových bytov na ulici Pri Rajčianke.

 V súčasnosti pripravuje výstavbu ďalších na Dlabačovej a Predmestskej ulici. V pláne a  sú aj výstavby na Rudinách či Hájiku. Najväčšia investícia do nájomných bytov by sa však mohla realizovať za Vuralom, keby časť poslancov nezablokovala túto prospešnú aktivitu radnice. Išlo najmä o poslancov, ktorí sa radi hrdia podporou správnych vecí naprieč politickým spektrom, no realita je iná. Poďme ale pekne poporiadku.
   Je až prekvapujúce, že v žilinskom zastupiteľstve sú dve skupiny nezávislých poslancov, prvá sa označuje NEKA a druhá NEZA. Klub NEKA tvoria najmä bývalí poslanci za SDKÚ a krajšiu Žilinu. A  tí sa rozhodli macošsky sa postaviť k prospechu Žilinčanov. O čo išlo? V  je málo lokalít, ktoré by boli vhodné na výstavbu bytov v súlade s územným plánom mesta. Jedna z nich je práve na území za Vuralom. Ide o . Kolóniu KNV s drevenými domčekmi, v minulosti plánovanú na asanáciu. Žijú v nej slušní, ale aj neprispôsobiví občania. V lokalite sa nachádza aj veľké množstvo čiernych stavieb. Dotyční obyvatelia využívajú bez právneho titulu aj väčšiu časť mestských pozemkov, na ktorých majú záhrady, garáže, šopy, ale i nepovolené skládky. Hotový mišmaš.
   Primátor Choma by rád na území za Vuralom ­postavil 150 nových bytov. Na tomto projekte začal pracovať už vo svojom prvom volebnom období. ­Postupne začal deložovať neprispôsobivých občanov a ich chabé príbytky búrať. V druhom volebnom období mu v tejto aktivite výrazne pomáhajú viceprimátor Patrik Groma spoločne s odbormi bytovým a právnym, mestskou po­líciou a správcovskou spo­ločnosťou Žilbyt.
   Mesto doposiaľ dokázalo uvoľniť až 18 domov, z toho 10  už zbúraných. V dohľadnej dobe sa ešte musí vysporiadať s nájomníkmi zvyšných 18 domov, s ktorými komunikuje. Ide najmä o domy na Kraskovej ulici, uliciach Juraja Papánka, Juraja Sklenára a Čulenovej ulici. V asanácii bude mesto pokračovať a najbližšia asanácia dvojdomu na Kraskovej ulici sa plánuje uskutočniť ešte do konca tohto roka. „Mesto naďalej pokračuje vo vysporiadaní územia za Vuralom. Cieľom je postupne asanovať celú zónu, pretože tu chceme v budúcnosti postaviť až 150 nových nájomných bytov v intenciách platného územného plánu. Občania s platnými nájomnými zmluvami na dobu neurčitú dostanú náhradný byt. Situá­ciu s vysporiadaním sme chceli urýchliť aj finančnou kompenzá­ciou za uvoľnenie domu bez následného poskytnutia náhradného bytu, s čím súhlasili všetci dotknutí, avšak poslanci mestského zastupiteľstva tesnou väčšinou hlasov toto riešenie odmietli. Tým sa, bohužiaľ, výstavba nových bytov oddialila. Chcem ešte upozorniť, že nájomcovia bez platnej nájomnej zmluvy a tí, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči mestu riadne a včas, nedostanú žiadnu náhradu,“ vyjadril sa zástupca primátora Patrik Groma.
   Podľa informácií, ktoré odzneli na zastu­piteľstve, chce mesto začať kon­cepčne stavať v tejto lokalite, a preto je rozumné začať práve od kraja. Na jar tohto roku sme oslovili osem rodín – nájomcov na dobu neurčitú, ktorí si nemôžu odkúpiť byty − a ponúkli sme im férové odškodnenie. Mohli si vybrať až zo štyroch alternatív vzájomného mimosúdneho vysporiadania, pričom dotknuté osoby záujem prejavili. Stačilo len spečatiť dohodu všetkých strán na zastupiteľstve. Najmä bývalí poslanci za SDKÚ a Za krajšiu Žilinu spočiatku ocenili korektnú dohodu v prospech všetkých strán, avšak hlasovaním ju nepodporili s odôvodnením, že mesto je v súdnom spore s jednou rodinou v lokalite za Vuralom, a chcú si počkať na súdny verdikt. Nebolo by na tom nič nepochopiteľné, keby táto rodina nežila na úplne opačnej strane územia ako obyvatelia, ktorí súhlasili so vzájomným ­vysporiadaním. Jediné logické vysvetlenie je, že zas niektorí poslanci ješitne hodili polená pod nohy súčasnému vedeniu nášho mesta, ktoré dokázalo vyrokovať najlepšiu dohodu, aká tu doteraz bola. Pritom ublížili najmä týmto ôsmim rodinám, pretože ak nedôjde k dohode do konca tohto roka, rodiny si budú môcť odkúpiť vymenené byty už iba za znaleckú cenu, čo ustanovila zmena zákona pri odkupovaní nájomných bytov. Nájomníci sa vlastne stali vazalmi svojich pomyselných ochrancov, pričom o takúto hlúpu ochranu poslancov nikto nežiadal.

Poslanci o jediný hlas prospešnú dohodu nepochopiteľne stiahli z programu zastupiteľstva

Číslo hlasovania: 36
Zámer vysporiadania územia za Vuralom – Hlasovanie o návrhu poslanca Fiabáne stiahnuť bod z rokovania (uznesenie č. 111/2016)
 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
 
Za: Mgr. Martin Barčík, Ing. Ľubomír Bechný, Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Peter Fiabáne, PaedDr. Ľudmila Chodelková, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ján Ničík, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Ľuboš Plešinger, Ing. Miroslav Sokol, Mgr. Marián Zrník
Proti: Ing. Dušan Dobšovič, MUDr. Robert Ficek, Ing. Patrik Groma, Ing. Marian Janušek, Mgr. Anton Trnovec, MUDr. Štefan Zelník, PhD.
Zdržali sa: MUDr. Peter Durmis, Jozef Juriš, Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová


Michal Vlček
Foto: mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ