Po novom je aj právnická osoba trestne zodpovedná

0
1398

Radí vám právnik

Týmto článkom chceme upozorniť na včlenenie nového inštitútu do slovenskej právnej úpravy, a to trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb bola zavedená zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. zo dňa 13. decembra 2015, pričom zákon sa začína uplatňovať od 1. júla 2016.

   V zmysle tohto zákona je trestný čin spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. Trestný čin je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak tieto osoby nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli ich povinnosťou, hoci z nedbanlivosti, umožnili spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.
   Týmto zákonom sa zavádzajú aj niektoré nové tresty, ktoré náš právny systém doposiaľ nepoznal. Právnickej osobe možno uložiť tieto tresty: trest zrušenia právnickej osoby, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, peňažný trest (v rozsahu od 1500 € až do 1 600 000 €), trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (a to v rozsahu jeden až desať rokov), trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

V zmysle tohto zákona je trestný čin spáchaný právnickou osobou,
ak je spáchaný v jej prospech,
v jej mene, v rámci jej činnosti
alebo jej prostredníctvom…

   V trestnom konaní robí za právnickú osobu úkony štatutárny orgán, pričom štatutárny orgán právnickej osoby má právo odoprieť vypovedať. Právnická osoba si môže zvoliť zástupcu, ktorým môže byť len fyzická osoba v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo advokát.
   Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká ani vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy. Trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov, pričom to platí aj pre nevykonané tresty.
   Táto nová úprava zodpovednosti právnických osôb sa dotýka každého podnikateľa, preto je vhodné, aby sa členovia štatutárnych orgánov, dozorných rád a iné vyššie uvedené osoby s touto problematikou detailnejšie oboznámili.


JUDr. Ing. Jozef Kulich, právnik

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokNové trendy v líčení
Ďalší článokZasmejte sa s nami

ZANECHAŤ ODPOVEĎ